Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Management tělesné výchovy a sportu (6208T050)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (N7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 45
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  66 / 70

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studijní obor Management tělesné výchovy a sportu zastřešuje výuku specifických předmětů a zajišťuje předání odborných znalostí potřebných k uplatnění ve vedoucích pozicích sportovních organizací: a) ziskového charakteru, jako jsou profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře, marketingové agentury a marketingová oddělení těchto společností a obchodní společnosti poskytující sportovní služby; b) neziskového charakteru, jako jsou spolky, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy a další veřejnoprávní a soukromoprávní organizace. Uspořádání studia sleduje návaznost na bakalářský obor Management tělesné výchovy a sportu a oboustrannou mobilitu se zahraničními studijními programy především v rámci prostoru Evropské unie, neboť tento obor je v evropských zemích akreditován jako součást studijních programů sportu a sportovních věd. Studiem připravuje potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Management tělesné výchovy a sportu)
   2. Písemná zkouška – test z matematiky
   3. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)

   Bodování:
   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí 0 – 100 bodů
   2. Písemná zkouška - test z matematiky 0 – 100 bodů
   3. Písemná zkouška - test z cizího jazyka 0 – 100 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 300 bodů
   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Navazující magisterské studium oboru Management tělesné výchovy a sportu je určeno pro absolventy bakalářského oboru Management tělesné výchovy a sportu nebo obdobných manažersko - ekonomických oborů s doložením úspěšně vykonané bakalářské státní zkoušky z Ekonomie nebo zkoušek z předmětů Makroekonomie a  Mikroekonomie s minimálním ziskem 10 kreditů z obou, dále pak s  doložením úspěšně absolvovaných předmětů Management a Marketing. V případě obdobného oboru musí být součástí přihlášky i sylabus vystudovaného studijního oboru,  na základě kterého děkanka posoudí obdobnost absolvovaného oboru.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Test odborných vědomostí Ve prodejně Falon jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu pro navazující magisterské obory.
   Test z matematiky Ve prodejně Falon jsou v prodeji skripta Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu pro navazující magisterské obory.
   Test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je připraven na práci ve vrcholovém managementu organizací tělesné výchovy a sportu a na realizaci manažerských činnosti veřejné správy pro oblast sportu, je vybaven znalostmi o základních manažerských činnostech - komunikaci a komunikačních technikách se specifiky pro řízení neziskových a ziskových organizací v oblasti sportu a volného času. Specifické manažerské znalosti jsou orientovány na sportovní marketing, sponzorování sportu, financování sportu, transfery hráčů, trenérů včetně právních souvislostí, dále pak na specifické úkoly řízení sportu z pozice veřejné správy. Absolvent je schopen vytvářet projekty pro sportovní organizace specifických regionálních podmínek včetně projektů Evropské unie.