Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Fyzioterapie (5342T004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 45
  Standardní doba studia: 2 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  72 / 178

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem navazujícího oboru Fyzioterapie získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání – fyzioterapeut. Po absolvování bakalářského studijního oboru fyzioterapie je získaná způsobilost plně v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 96/2004 Sb. a související prováděcí předpisy). Studium rozšiřuje znalosti a dovednosti získané absolvováním bakalářského studia oboru fyzioterapie a zaměřuje fyzioterapeuta na poskytování specializované fyzioterapeutické péče. Za výkon povolání fyzioterapeuta – magistra se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru Fyzioterapie. Studiem připravuje potenciální adepty pro doktorské studium či práci v oblasti vědy a výzkumu. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (v rozsahu Bc. studia Fyzioterapie)
   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)

   Bodování:
   1. Písemná zkouška - test odborných vědomostí 0 – 500 bodů
   2. Písemná zkouška - test z cizího jazyka 0 – 200 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 700 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Navazující magisterské studium oboru Fyzioterapie je určeno pro absolventy bakalářského studijního oboru Fyzioterapie.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je oprávněn vykonávat regulované zdravotnické povolání fyzioterapeut a je oprávněn poskytovat specializovanou fyzioterapeutickou péči v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie, kterou může vykonávat ve zdravotnických zařízeních všech typů, včetně rehabilitačních ústavů a specializovaných pracovišť, v zařízeních sociální péče, lázeňských i sportovních. Je vybaven schopností samostatně jednat a racionálně používat široké škály fyzioterapeutických metod a postupů, včetně postupů fyzikální terapie. Je schopen posoudit efekt své terapie. Má předpoklady pro vedení praktického i teoretického vyučování studia fyzioterapie. Je vybaven znalostmi a dovednostmi v souladu s doporučeními WCPT.