Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (7507R101 / 7507R043) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (B7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  44 / 80

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem tohoto oboru získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v příslušných oblastech veřejné správy, státních a soukromých organizacích, ve školství a v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a politologie, bezpečnosti občanů, ochrany člověka za mimořádných událostí, krizového řízení, dopravní výchovy a první pomoci, včetně cyklu průběžných i souvislých praxí umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních potřeb. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy – ochrana obyvatelstva – tělesná výchova a sport.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová.
   I. kolo přijímací zkoušky
   1. Talentová zkouška z atletiky
   2. Talentová zkouška z gymnastiky
   3. Talentová zkouška ze sportovních her
   4. Talentová zkouška z plavání
   Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
   Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.
   II. kolo přijímací zkoušky
   5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů

   Bodování:
   1. Talentová zkouška z atletiky 0 – 100 bodů
   2. Talentová zkouška z gymnastiky 0 – 100 bodů
   3. Talentová zkouška ze sportovních her 0 – 100 bodů
   4. Talentová zkouška z plavání 0 – 100 bodů
   5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 0 – 400 bodů
   Celkem možno získat:0 – 800 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené střední vzdělání.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Talentové zkoušky z tělesné výchovy

   Test obecných studijních předpokladů  Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem programu je připravit odborníka, který se bude dokonale orientovat v problematice ochrany obyvatelstva a dopravní výchově, s možností výchovného působení na děti, dospívající i dospělé v různých institucích.
   Výstupy charakterizující absolventa:
   1. Odborné znalosti:
   Absolventi oboru prokazují odborné znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, filozofie, sociologie a politologie bezpečnosti občanů, ochrany člověka za mimořádných událostí, krizového řízení, dopravní výchovy a první pomoci a svépomoci.
   2. Odborné dovednosti:
   Absolventi oboru umí tvůrčím způsobem uplatnit nabyté dovednosti a odbornou způsobilost pro zastávání funkcí jak ve veřejné správě, tak soukromém sektoru, např. plnit základní funkce v základních a ostatních složkách integrovaného záchranného systému, odborně řešit úkoly ochrany obyvatelstva v rámci pracoviště krizového řízení na stupni obec a obec s rozšířenou působností či plnit stanovené úkoly styčného bezpečnostního zaměstnance subjektu kritické infrastruktury.
   3. Obecné způsobilosti:
   Absolventi oboru jsou schopni na základě zadání samostatně i v týmu organizovat a řešit problematiku ochrany obyvatelstva s možností výchovného působení na děti, dospívající i dospělé v různých institucích.