Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (7507R043 / 7504R181) - dvouoborové studium

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (B7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Dvouoborové studium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  45 / 91

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem tohoto oboru získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovních klubech, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních předmětů ve společenskovědních a biomedicínských předmětech, didaktice tělesné výchovy, ve vybraných sportech včetně cyklu průběžných i souvislých praxí umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství pro střední školy – tělesná výchova – geologie.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová.
   I. kolo přijímací zkoušky
   1. Talentová zkouška z atletiky
   2. Talentová zkouška z gymnastiky
   3. Talentová zkouška ze sportovních her
   4. Talentová zkouška z plavání
   Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
   Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.
   II. kolo přijímací zkoušky
   5. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu podle zadání partnerských fakult
   +Termíny písemných přijímacích zkoušek z druhého aprobačního předmětu se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS, podmínky přijímacího řízení a bodování druhého aprobačního předmětu jsou zveřejněny na www stránkách Přírodovědecké fakulty UK http://www.natur.cuni.cz/

   Bodování:
   1. Talentová zkouška z atletiky 0 – 100 bodů
   2. Talentová zkouška z gymnastiky 0 – 100 bodů
   3. Talentová zkouška ze sportovních her 0 – 100 bodů
   4. Talentová zkouška z plavání 0 – 100 bodů
   5. Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu 0 – 100 bodů /+
   Celkem možno získat: 0 – 500 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené střední vzdělání.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Talentové zkoušky z tělesné výchovy   
   Písemná zkouška z druhého aprobačního předmětu http://www.natur.cuni.cz/
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je schopen působit jako organizátor, instruktor a lektor ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, centrech volného času, atd. Profesní kompetence byly získány studiem společenskovědních a biomedicínských poznatků, rozvojem psychologických, komunikačních a sociálních dovedností, výcvikem v metodice sportu.
   Absolvent může získat zaměstnání např. v organizacích zaměřených na další vzdělávání, v různých médiích, v cestovním ruchu, průvodcovských službách, v administrativních funkcích státních úřadů aj. Předpokládá se, že většina absolventů bude pokračovat v některém z navazujících magisterských studijních programů geografické sekce.