Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (7401R022)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (B7401)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem bakalářského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickýmipotřebami. Studium je přístupno i osobám se  speciálními potřebami. Přijímací zkoušky, průběh studia budou upraveny podle charakteru speciálních potřeb uchazečů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová.
   I. kolo přijímací zkoušky
   1. Talentová zkouška z atletiky
   2. Talentová zkouška z gymnastiky
   3. Talentová zkouška ze sportovních her
   4. Talentová zkouška z plavání
   Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
   Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.
   II. kolo přijímací zkoušky
   5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů

   Bodování:
   1. Talentová zkouška z atletiky 0 – 100 bodů
   2. Talentová zkouška z gymnastiky 0 – 100 bodů
   3. Talentová zkouška ze sportovních her 0 – 100 bodů
   4. Talentová zkouška z plavání 0 – 100 bodů
   5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 0 – 400 bodů
   Celkem možno získat:0 – 800 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené střední vzdělání.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Talentové zkoušky z tělesné výchovy 
   Test obecných studijních předpokladů Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Absolvent bakalářského studijního oboru "Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami" získal v souladu se standardy Národního rámce kvalifikací ČR vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti aplikované tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Je schopen organizovat a vést činnosti v oblasti tělesné výchovy a sportu, volnočasových aktivit dětí, mládeže, dospělých se zdravotním postižením a dalších skupin osob se specifickými potřebami (seniorů, těhotných žen, rodičů s malými dětmi, osob se zdravotním oslabením).
   Osvojené odborné znalosti z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, filosofie sportu, aplikovaných pohybových aktivit a zdravotní tělesné výchovy, fyziologie, patofyziologie a fyziologie zátěže, anatomie a kineziologie, a dovednosti rozvinuté do profesních způsobilostí dokáže tvůrčím způsobem uplatnit v k tomu určených institucích a v občanských sdruženích.