Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Vojenská tělovýchova (7401R007)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (B7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 6
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační. Konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 75

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem oboru Vojenská tělovýchova získávají absolventi vysokoškolskou kvalifikaci pro profesionální řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk. Připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro tělovýchovnou práci v útvarech a zařízeních AČR. Studium tohoto oboru zahrnuje společenskovědní a biomedicínské předměty, didaktiku tělesné výchovy, vybrané sporty a cykly průběžných i souvislých praxí. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Vojenská tělovýchova.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová.
   I. kolo přijímací zkoušky
   1. Talentová zkouška z atletiky
   2. Talentová zkouška z gymnastiky
   3. Talentová zkouška ze sportovních her
   4. Talentová zkouška z plavání
   Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
   5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
   Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.
   II. kolo přijímací zkoušky
   6. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů

   Bodování:
   1. Talentová zkouška z atletiky 0 – 100 bodů
   2. Talentová zkouška z gymnastiky 0 – 100 bodů
   3. Talentová zkouška ze sportovních her 0 – 100 bodů
   4. Talentová zkouška z plavání 0 – 100 bodů 5
   5. Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu 0 – 300 bodů
   6. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 0 – 400 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 1 100 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podmínkou pro přijetí do prezenčního studia je přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, které společně s lékařským vysvědčením zajišťuje Krajské vojenské velitelství – Jak se přihlásit?
   2. Minimální předpokládaný počet přijímaných je pouze orientační, konečný počet bude stanoven nadřízeným orgánem podle aktuálních potřeb Armády České republiky.
   3. Ukončené střední vzdělání.
   4. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Talentové zkoušky z tělesné výchovy
   Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu
   Test obecných studijních předpokladů Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získal vysokoškolskou kvalifikaci a prokázal potřebné znalosti a porozumění teoriím a metodám studijního oboru. Dokáže vytvářet pohybové programy s optimalizací tělesného a psychického zatížení pro různé cílové skupiny. Učební výsledky získané a rozvinuté ve společenskovědních, biomedicínských předmětech studia, v didaktice tělesné výchovy a sportu, ve vybraných sportech a umožňují uplatnění na trhu práce i v dalším vzdělávání.
   Studiem oboru získávají absolventi předpoklady pro studium navazujícího magisterského studia, jehož ukončení je podmínkou pro výkon služby v celém spektru profesionálního řízení v oblasti služební tělesné výchovy a vrcholového sportu v resortu obrany ČR.