Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Management tělesné výchovy a sportu (6208R050)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (B7401)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  135 / 394

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem oboru Management tělesné výchovy a sportu získávají jeho absolventi kvalifikaci pro organizační a ekonomickou činnost v neziskových organizacích v oblasti sportu: spolky, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy. Dále se mohou uplatnit v obchodních společnostech ve sportu, jako jsou profesionální sportovní kluby, cestovní kanceláře a agentury. Studium tohoto oboru se zaměřuje na všeobecné znalosti univerzitního základu, všeobecné a odborné znalosti z oblasti ekonomie, odborné a speciální znalosti a dovednosti z oblasti sportu. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Management tělesné výchovy a sportu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test z matematiky
   2. Písemná zkouška – test z cizího jazyka (Aj nebo Nj)

   Bodování:
   1. Písemná zkouška - test z matematiky 0 – 300 bodů
   2. Písemná zkouška - test z cizího jazyka 0 – 300 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 600 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené střední vzdělání.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent, ekonom či organizátor sportu, bude schopen připravovat a realizovat projekty a programy v oblasti TV a sportu, a to včetně jejich ekonomického zabezpečení. V souladu s požadavky sportovně manažerské praxe bude vybaven znalostmi všeobecného univerzitního základu, odbornými znalostmi a dovednostmi z příslušné profesní oblasti a všeobecnými a odbornými znalostmi z oblasti ekonomie, které mu umožní vytvářet vyvážené sportovní projekty v oblasti veřejně prospěšných činností i na podnikatelské bázi.