Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  Fyzioterapie (5342R004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  73 / 769

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2018
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem oboru Fyzioterapie získávají absolventi odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeut a jsou oprávněni vykonávat činnosti v souladu s platnou legislativou ČR, která stanoví činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví. Absolvent bakalářského studia je odborníkem v oboru fyzioterapie, který spolupracuje se všemi členy zdravotnického týmu při koordinaci a provádění diagnostických, terapeutických a preventivních postupů a metod v rehabilitačním procesu a v péči o nemocné. Uplatnění nalezne ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, jako jsou kliniky léčebné rehabilitace, jiné specializované kliniky, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení nemocnic všech typů, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro děti a seniory, ale i na dalších specializovaných pracovištích. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Fyzioterapie.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová.
   1. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů
   2. Písemná zkouška – test z biologie

   Bodování:
   1. Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů 0 – 200 bodů
   2. Písemná zkouška - test z biologie 0 - 200 bodů
   Celkem možno získat: 0 – 400 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené střední vzdělání.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Test obecných studijních předpokladů Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.
   Test z biologie (základy obecné biologie a genetiky, biologie člověka). Test se zaměřuje především na biologii člověka (vyžaduje důkladnou znalost), dále na základy obecné biologie a genetiky – věnuje se tedy těm poznatkům, které mají významnější vztah k oboru. Doporučená literatura

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent získal studiem odbornou způsobilost k výkonu regulovaného nelékařského zdravotnického povolání fyzioterapeut. Je oprávněn pro výkon činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie, kterou může vykonávat ve zdravotnických zařízeních všech typů, včetně rehabilitačních ústavů a specializovaných pracovišť, v zařízeních sociální péče, lázeňských i sportovních. Je vybaven praktickými dovednostmi v plné šíři oboru fyzioterapie, schopností samostatně jednat a racionálně používat široké škály fyzioterapeutických metod a postupů, včetně postupů fyzikální terapie a je schopen posoudit efekt své terapie. Je vybaven znalostmi a dovednostmi, které jsou v souladu s doporučeními WCPT.