Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Geografie se zaměřením na vzdělávání (7504R180)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geografie (B1301)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Termín podávání přihlášek do 30.4.2017
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor.

   Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 12. - 16. června 2017. Další náhradní termín se nepřipouští.

   Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 30. dubna 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
   Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30.4.2017.
   Ukončené středoškolské vzdělání doložené do termínu stanoveného Harmonogramem přijímacího řízení. Absolventi SŠ v ČR a SR doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Absolventi předepsaného vzdělání na zahraniční VŠ doloží splnění podmínky způsobem uvedeným v § 48, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. (ZoVŠ).
   Úspěšné složení přijímací zkoušky.
   Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu dosažených bodů v testu.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví předem děkan fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti u těch uchazečů, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád), české a slovenské Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a seminářů pořádaných PřF UK.
   Žádost, jejíž nedílnou součástí je stanovený doklad o splnění podmínek, je třeba podat do 9. května 2017.

   Účast v příslušném kole olympiády a SOČ se dokládá úředně ověřenou kopií diplomu nebo osvědčení o účasti. Účast v semináři PřF se dokládá kopií osvědčení o účasti.
   Jiné důvody, než účast v níže uvedených soutěžích a seminářích počínaje rokem 2014, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati řešitelé ústředního (celostátního) kola Biologické olympiády kategorie A
   Fyzikální olympiády kategorie A
   Chemické olympiády kategorie A a E
   Matematické olympiády kategorie A a P
   Zeměpisné olympiády kategorie D
   a účastníci ústředního (celostátního) kola SOČ, kteří se umístili do 10. místa v oborech 1. Matematika a statistika
   2. Fyzika
   3. Chemie
   4. Biologie
   5. Geologie a geografie
   8. Ochrana a tvorba životního prostředí
   12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
   a řešitelé krajských kol
   Biologické olympiády kategorie A
   Chemické olympiády kategorie A a E
   Fyzikální olympiády kategorie A
   Matematické olympiády kategorie A a P
   Zeměpisné olympiády kategorie D
   a řešitelé okresních kol
   Zeměpisné olympiády kategorie D
   a úspěšní řešitelé Korespondenčního semináře inspirovaného geografickou tematikou (Geografie nás baví) pořádaného PřF UK
   a řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie pořádaného PřF UK, kteří získali alespoň 50 % z celkového počtu bodů v závěrečném testu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má osvojeny znalosti z geografie, pedagogiky a psychologie a dokáže posoudit a interpretovat informace o regionech různých měřítek. Dokáže aplikovat geografické přístupy při řešení problémů interdisciplinární povahy. Je připraven uplatnit se ve vzdělávání, v cestovním ruchu, rozvojových agenturách, médiích i ve veřejné správě.