Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Geologie — Klasická archeologie (1201R004 / 7105R032) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geologie (B1201)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Termín podávání přihlášek do 30.4.2017
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Klasická archeologie:
   1.) Umění a archeologie starověku – testové otázky
   2.) Dějiny starověku – testové otázky
   3.) Test obecných studijních předpokladů (kauzální myšlení a logika vůbec) – testové otázky
   4.) Nakreslit a popsat promítnutý předmět

   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň odborného testu z klasické archeologie vychází z platných učebnic dějepisu pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; zařazeny budou navíc otázky zjišťující zájem o obor a vycházející z doporučené literatury. Obsahová náplň testu obecných studijních předpokladů bude ověřovat studijní předpoklady, schopnost logického myšlení a deskripční zručnost.

   Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Dalšími důvody jsou řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, příp. maturitní či absolventská zkouška konaná v období 12. - 16. června 2017. Další náhradní termín se nepřipouští.

   Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné nejpozději do 30. dubna 2017 podat písemnou žádost. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan.
   Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci přezkumného řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 30.4.2017.
   Ukončené středoškolské vzdělání doložené do termínu stanoveného Harmonogramem přijímacího řízení. Absolventi SŠ v ČR a SR doloží splnění této podmínky úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Absolventi předepsaného vzdělání na zahraniční VŠ doloží splnění podmínky způsobem uvedeným v § 48, odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. (ZoVŠ).
   Úspěšné složení přijímací zkoušky.
   Uchazeči budou přijati podle pořadí stanoveného dle počtu dosažených bodů v testu.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví předem děkan fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Barker, G. – Rasmusen, T. 2005: Etruskové. Praha.
   Borbein, A.H. – Hölscher, T. – Zanker, P. 2000: Klassische Archäologie. Eine Einführung. Berlin.
   Bouzek, J. 2003: Etruskové, jiní než ostatní národy. Praha.
   Bouzek, J. – Kostomitsopulos, F. – Sklenář, K. 1984: Dějiny archeologie II. Praha.
   Bouzek, J. – Ondřejová, I. 1989: Periklovo Řecko. Praha.
   Bouzek, J. – Ondřejová, I. 2004: Řecké umění. Učební texty. Praha.
   Bouzek, J. – Ondřejová, I. – Musil, J. 1997: Úvod do klasické archeologie, Praha.
   Buchvaldek, M. 1985: Dějiny pravěké Evropy. Praha.
   Burian, J. – Oliva, P. 1984: Civilizace starověkého Středomoří. Praha
   Durando, F. 1997: Řecko. Úsvit západní civilizace. Praha
   Hanuš, K. – Nesměrák, M. 1989: Vývoj architektury a umění I, skripta ČVUT. Praha.
   Hošek, R. – Marek, V. 1990: Řím Marka Aurelia. Praha.
   Hölscher, T. 2006: Klassische Archäologie, Grundwissen. Stuttgart.
   Liberati, A.M. – Bourbon, F. 1998: Starověký Řím. Praha.
   Marek, V. – Oliva, P. – Charvát, P. 2008: Encyklopedie dějin starověku. Praha.
   Novotná, M. (ed.) 2006: Dejiny a kultúra antického Grécka a Ríma. Bratislava.
   Pečírka, J. a kol. 1979: Dějiny pravěku a starověku I, II. Praha.
   Podborský, V. 2002: Dějiny pravěku a rané doby dějinné (skripta MU v Brně). Brno.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent dvouoborové Geologie získal široký geovědní základ, který mu umožní v kombinaci s druhým zvoleným oborem pracovat v multidisciplinárním výzkumu i praxi a využívat široké spektrum informací geologických oborů. Je schopen hodnotit a interpretovat základní geovědní informace. Je připraven pro základní práce v terénu a v laboratoři.
   Absolvent bakalářského dvouoborového studia klasické archeologie disponuje základními znalostmi umění, hmotných památek a reálií antického světa, základů starověkých dějin a terénních exkavačních metod. Je schopen pracovat na terénním archeologickém výzkumu, domluvit se jedním světovým jazykem a pasivně používat jeden klasický jazyk.