Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Filozofie náboženství (6101V035)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Filozofie (P6101)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Posláním doktorského studia v oboru Filozofie náboženství je způsobem obvyklým v pokro­čilých studiích u studentů kultivovat jejich schopnosti zkoumat filosofickými nástroji a postupy náboženské fenomény či problematiku náboženské dimenze lidské kultury, k níž patří také teologické myšlení a jeho tradice. Tyto postupy i jejich výsledky se studenti učí kriticky reflektovat a vykládat je jak v jejich specifickém kontextu, tak v souvislostech současného vědního poznání. V přímé souvislosti s vlastní multidisciplinární povahou rozvíjí toto studium dovednosti nutné k analyzování komplexních problémů, při vyhodnocování konkrétních nálezů a ověřování hypotéz spojovat více odborných perspektiv a diskurzů, přitom dbát na adekvátnost uplatňovaných metod, na přesné myšlení a jasné vyjadřování i o komplexních či kontroverzních problémech. Studium vede nejen k nabytí expertních znalostí a dovedností, ale také k prohloubení schopnosti porozumět nevlastním a netradičním názorům, konceptům, naukám či teoriím, ke kultivaci argumentativních postupů kritické rozpravy a k vytříbení schopnosti vlastního vyhodnocení a formulování vlastního názoru či pozice.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Na základě řádně předložené úplné přihlášky je uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru, při němž před oborovou radou musí obhájit návrh svého badatelského projektu a získat souhlas s individuálním studijním plánem. Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvování magisterského studia, úspěšné obhájení návrhu badatelského projektu před oborovou radou a schválení individuálního studijního plánu oborovou radou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Individuálně, podle zaměření dizertačního projektu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Neotevírá se.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent zná teoretické základy kritického myšlení a to se zvláštním zřetelem na křesťanskou filosofickou tradici a teologické souvislosti filosofie, podrobně se orientuje v dějinách filosofie a filosofickém studiu náboženství a je seznámen se současnými trendy bádání v oboru. Je vybaven pro vědeckou práci s prameny včetně znalosti příslušných jazyků. Ovládá metodologii odborné práce a pracuje podle pravidel kritické analýzy a interpretace. Své teoretické znalosti, odborné kompetence a dovednosti je schopen kriticky aplikovat a kontextuálně uplatnit. Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat a obhajovat před mezinárodní odbornou veřejností. Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru.