Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (P6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Posláním doktorského studia v oboru Praktická a ekumenická teologie a teologická etika je způsobem obvyklým v pokročilých studiích kultivovat u studentů jejich schopnost teologického myšlení a na expertní úroveň prohloubit jejich poznání teologické tradice v jejím ekumenickém, praktickém a eticko teologickém rozměru. Poznatky i postupy svého oboru se studenti učí kriticky analyzovat, reflektovat a vykládat je jak v jejich vlastních specifických kontextech, tak v interdisciplinárních souvislostech současného vědního poznání. Podle zaměření disertačního projektu je studium soustředěno na příslušnou specializaci v oblasti ekumenické či praktické teologie (např. homiletiku, katechetiku, liturgiku, poimeniku, praktickou eklesiologii, hymnologii či misiologii), nebo teologickou etiku či křesťanskou sociální praxi (diakoniku). Současně ovšem toto studium zachovává příslušnou šíři záběru a interdisciplinární orientaci, jež je vlastní všem dílčím teologickým oborům.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Na základě řádně předložené úplné přihlášky je uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru, při němž před oborovou radou musí obhájit návrh svého badatelského projektu a získat souhlas s individuálním studijním plánem. Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvování magisterského studia,úspěšné obhájení návrhu badatelského projektu před oborovou radou a schválení individuálního studijního plánu oborovou radou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Individuálně, podle zaměření dizertačního projektu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Neotevírá se.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent zná teoretické a metodologické základy systematické a praktické teologie a teologické etikk, je seznámen se současnými trendy bádání. Je jazykově vybaven pro vědeckou práci s prameny, ovládá příslušnou vědní metodologii a zná pravidla interpretace odborných nálezů.
   Teoretické znalosti i odborné dovednosti je schopen kriticky aplikovat a kontextuálně uplatnit. Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat v kontextu odborné rozpravy.
   Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru.