Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Biblická teologie (6141V001)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (P6141)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Posláním doktorského studia v oboru Biblická teologie je způsobem obvyklým v pokročilých studiích kultivovat u studentů jejich schopnost teologického myšlení a na expertní úroveň prohloubit jejich poznání v příslušných biblicko-teologických disciplínách.
   Obor pokrývá všechny aspekty odborného zkoumání Bible jako veličiny teologické, literární a historické. Studium je zaměřeno buď na starozákonní či na novozákonní oblast. Zahrnuje zkoumání biblických textů v jejich relevanci pro náboženskou a kulturní tradici. Podle konkretizace disertačního projektu může zkoumat problematiku textovou, jazykovou, literární, literárně-historickou, historiografickou, náboženskou či kulturní, obvykle si musí klást také otázky po teologickém profilu či celkové výpovědi Písma k relevantním otázkám teologie a věnovat se také problematice porozumění, komunikace a interpretace. Do pracovního pole biblických věd patří také navazující oblasti speciálních disciplín – například filologie starověkých a antických jazyků, literatura starověkého Předního východu a hlavních kultur antiky, religionistická fenomenologie a studium náboženství starověku, archeologie a historiografie příslušných regionů, stejně jako reflexe vlastní metodologie, hermeneutická problematika, dějiny biblického bádání a jeho trendy v současnosti.
   Studium je v příslušné míře provázáno s dalšími oblastmi teologie a podobně jako jiné teologické obory má interdisciplinární rozměr.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Na základě řádně předložené úplné přihlášky je uchazeč pozván k přijímacímu pohovoru, při němž musí před oborovou radou obhájit návrh svého badatelského projektu a projednat návrh individuálního studijního plánu, připraveného spolu se školitelem. Na základě doporučení oborové rady rozhoduje o přijetí ke studiu děkan.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvování magisterského studia a úspěšné obhájení návrhu badatelského projektu před oborovou radou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Individuálně, podle zaměření dizertačního projektu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Neotevírá se.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má komplexní znalosti teologie. Jeho expertní znalosti, dovednosti a kompetence se týkají zejména historického a literárního zkoumání biblických látek a jejich kontextů. Podle zaměření svého disertačního projektu je specializován buď v oblasti starozákonního, nebo novozákonního bádání. Ovládá příslušné starověké jazyky a exegetickou metodologii. Zná dějiny svého oboru, reflektuje jeho metodologickou problematiku a rozumí současným trendům bádání.
   Je schopen přesného teologického myšlení, dokáže pojednat i vysoce komplexní a kontroverzní otázky svého oboru. Dokáže zpracovat originální vědecké texty a své nálezy srozumitelně vyložit v interdisciplinárních souvislostech. Výsledky je schopen prezentovat na mezinárodní úrovni.