Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Matematická lingvistika (1103V012)

  Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
  Studijní program: Informatika (P1801)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 4 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 150 000 CZK
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Odborná přijímací zkouška
   Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k problematice studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a tématu disertační práce, které si uchazeč vybere. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní závěrečné zkoušky na MFF UK z odpovídajícího magisterského studijního programu a oboru. Uchazeč musí prokázat, že se orientuje v základních oblastech oboru, které s vybraným tématem jeho plánované dizertační práce souvisí. Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, zejména vyjádření navrženého školitele, vedoucího navrženého školícího pracoviště, doporučující dopisy, odborný životopis a motivační dopis.

   Jazyková přijímací zkouška
   Při jazykové přijímací zkoušce zkušební komise prověřuje, zda znalosti anglického jazyka uchazečů odpovídají alespoň znalostem na úrovni B2 tzv. rámce Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijetí ke studiu
   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří doložili splněni základní podmínky (tj. ukončené Mgr. vzdělání), a kteří v odborné i jazykové přijímací zkoušce uspěli nebo je jim prominuta, a pro něž zároveň existuje kapacita školitelů v daném studijním programu; v případě nedostatečné kapacity školitelů budou mít přednost uchazeči se souhlasným vyjádřením navrženého školitele.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Podmínky pro upuštění (prominutí) od odborné přijímací zkoušky
   Od odborné přijímací zkoušky je upuštěno u uchazečů doloživších kladné vyjádření navrženého školitele, vedoucího navrženého školícího pracoviště a předsedy odpovídající RDSO, a splňujících alespoň jednu z následujících podmínek:
   1. jejich práce byla oceněna v soutěži SVOČ v informatice, matematice nebo didaktice matematiky (pro stud. programy Informatika a Matematika),
   2. jejich práce byla oceněna v Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice (pro stud. program Fyzika),
   3. jsou autory původní vědecké práce v oboru, na který se hlásí, která byla publikovaná nebo k publikaci přijatá v recenzovaném mediu indexovaném v databázi MathScinet, SCOPUS nebo ISI Web of Knowledge,
   4. v ak. roce 2016/2017 se stali absolventy magisterského studijního programu Fyzika, Informatika nebo Matematika a u každé části státní závěrečné zkoušky byli klasifikováni „výborně“ nebo „velmi dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),
   5. v ak. letech 2015/16 a 2016/17 získali v magisterském studijním programu Fyzika, Informatika nebo Matematika alespoň 120 kreditů a průměr jejich známek nepřevyšoval 1.5, při klasifikaci 1 = „výborně“, 2 = „velmi dobře“, 3 = „dobře“ (pro stud. programy Fyzika, Informatika a Matematika),
   6. dosáhli jiných mimořádných úspěchů dokládajících předpoklady pro doktorské studium.
   O upuštění od odborné přijímací zkoušky je třeba požádat a splnění některé výše uvedené podmínky doložit v případě bodů 1. - 3. a 5. - 6. nejpozději do 31. května 2017 a v případě bodu 4. nejpozději do 20. června 2017.
   V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od odborné přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku. V případě kladného rozhodnutí MFF UK o upuštění od přijímací zkoušky, které bylo učiněno až po odeslání pozvánky na přijímací zkoušku, se stává tato pozvánka bezpředmětnou.

   Podmínky pro upuštění (prominutí) od jazykové přijímací zkoušky
   Od jazykové přijímací zkoušky z angličtiny bude upuštěno u uchazečů, kteří absolvovali alespoň dva roky vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v anglickém jazyce v některé ze zemí Austrálie, Kanada, Irsko, Nový Zéland, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, USA a tuto skutečnost doloží, nebo kteří složili alespoň jednu z níže uvedených zkoušek a dosáhli alespoň níže uvedeného minimálního bodového zisku nebo úrovně (je-li stanovena):
   • všeobecná státní jazyková zkouška z angličtiny v České republice,
   • zkouška z Anglického jazyka – NJAZ091 nebo ekvivalentní - na MFF UK,
   • TOEFL (paper) – 533 bodů,
   • TOEFL (computer) – 200 bodů,
   • TOEFL (internet) – 72 bodů,
   • IELTS – 6 bodů,
   • Cambridge ESOL CPE,
   • Cambridge ESOL CAE,
   • Cambridge ESOL FCE (hodnocení A, B, C),
   • International ESOL a Spoken ESOL – Expert LanguageCert a Mastery LanguageCert.

   Splnění některé výše uvedené podmínky je nutno doložit nejpozději do 30.4.2017, ve výjimečných případech do 30. 9. 2017. V polovině května zašle MFF UK všem uchazečům, kterým nebylo do této doby vydáno rozhodnutí o upuštění od jazykové přijímací zkoušky, pozvánku na tuto zkoušku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi z počítačové, formální a klasické lingvistiky. Zvládá metody používané při automatickém zpracování jazyka a dovede je samostatně používat. Cílem studia je i dosažení specifických znalostí, které spočívají v zaměření na oblast jazyka, typ užívaných metod a systémy automatického zpracování jazyka. Absolventi mohou uplatnit výsledky svého studia v průmyslových firmách z oblasti informačních technologií v ČR i v zahraničí, a to zejména těch, které se zabývají zpracováním psaného a mluveného jazyka; uplatnění se týká výzkumu, vývoje, zavádění, údržby a obsluhy takových systémů. S absolventy SO se počítá i pro základní výzkum a pedagogickou činnost.