Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  České dějiny (7105V012)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (P7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných: 14
  Standardní doba studia: 4 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  7 / 10

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

   Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., kontakt: jana.cechurova@ff.cuni.cz.
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Maximální počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit rozbalit
   Absolvent doktorského studia oboru České dějiny získal komplexní znalost historických jevů a procesů v jejich nejširších souvislostech s důrazem na provázanost heuristické, dokumentační, teoretické, interpretační a argumentační práce. Pracuje soustavně, přesně, je schopen zobecňovat a tvůrčím způsobem uplatnit teoretické a metodologické inspirace. Provádí samostatnou tvůrčí vědeckou činnost, jejíž výsledky zprostředkovává odborné i neakademické veřejnosti. Proto je připraven uplatnit se ve vědecko-výzkumných a paměťových institucích a na vysokých školách. Má též kvalifikaci pro výkon vysoce náročných odborných prací ve státní správě, na různých fórech občanské společnosti, v médiích všech druhů, v oblasti kultury atd.