Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sociologie (6703V004)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (P6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 20

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Studium v doktorském studijním oboru sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích tohoto zaměření, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

   Studium v doktorském studijním oboru sociologie na FSV UK je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní). 

    

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního studia v doktorském studijním oboru sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením.

   Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:

   • věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,
   • současný stav poznání,
   • cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu,
   • způsob řešení projektu,
   • předpokládané výsledky výzkumu,
   • použitou literaturu,
   • shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300–400 slov).

   Projekt disertační práce se odevzdává na studijní odd. Fakulty sociálních věd UK, místnost 205, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, do 6. června 2017 a v elektronické formě na e-mail jana.vojanova@fsv.cuni.cz (Jana Vojanová ).

   Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu. 

   Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

   Zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu disertační práce a pohovoru o odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Hodnocení „prospěl/prospěla“ obdrží uchazeč, jestliže dosáhne minimálního počtu bodů potřebného pro vstup (počet stanovuje děkan).

   1. část: Rozprava o projektu disertační práce

   Během rozhovoru musí uchazeč před přijímací komisí prokázat, že je schopen svůj výzkumný problém obhájit v kritické diskusi, tj. zejména:

   • že umí přesvědčivě a přesně formulovat výzkumné otázky
   • že má představu o jejich významu pro širší celky sociologického poznání
   • že se v problému a v jeho kontextech dobře teoreticky i metodologicky orientuje

   Soulad návrhu projektu s tématy vyhlášenými oborovou radou pro přijímací řízení je oceněn max. 25 body. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 60 bodů.

   2. část: Pohovor o odborném zaměření uchazeče

   Podkladem pro druhou část zkoušky je příloha projektu disertační práce a předložený seznam odborné literatury. Hodnotí se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 15 bodů.

   Komise dále posoudí uchazečovu dosavadní výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za tuto část zkoušky lze získat až 25 bodů.

   Podmínky studia v doktorském studijním programu realizovaném ve spolupráci s akademickými ústavy (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR) jsou upraveny samostatnými smlouvami. Pro přijímací řízení pro studium v doktorském studijním programu platí shodné požadavky. 

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

   Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

   Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 

   Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Doktorské studium sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech činnosti, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci budou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy české společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Studium je k tomu vybavuje příslušnými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi, ale také jim vytváří kritické prostředí, které podporuje jejich odborný růst. Studium studentům poskytuje příležitosti aktivně se účastnit týmového vědeckého výzkumu a publikovat výsledky své vědecké práce.