Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Veřejná a sociální politika (6731V016)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Sociologie (P6703)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 6

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Uchazeč musí podat přihlášku ke studiu nejpozději do konce dubna 2017 a předložit výzkumný projekt s navrženým tématem předpokládané disertační práce do konce května 2017. Dále předloží seznam prostudované literatury k oboru, seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o dosavadní účasti na výzkumech a případné další informace, které umožní posoudit jeho studijní předpoklady.

   Přihláška se odevzdává do podatelny Fakulty sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1. Projekty v elektronické formě na e-mail tomandlo@fsv.cuni.cz (Dr. Věra Tomandlová).

    

   Výzkumný projekt musí obsahovat:

   -          návrh tématu disertační práce

   -          podrobné vymezení výzkumného problému a cílů projektu

   -          diskusi relevantních prací k tématu, včetně zahraničních,

   -          u prací vysloveně teoretických bude kladen důraz na adekvátní uplatnění teorií a na dobrou orientaci v literatuře včetně časopisecké,

   -          u prací empiricky orientovaných také návrh výzkumného postupu a uvažovaných metod

   -          výhledový postup prací (harmonogram),

   -          standardně zpracovaný seznam v projektu citované literatury (neztotožňovat se seznamem prostudované literatury k oboru).

    

   Přijímací zkouška je ústní. Během přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat, že je schopen obhájit výzkumný projekt v kritické diskusi a prokázat, že:

   -          umí formulovat výzkumné otázky

   -          má představu o širších souvislostech tématu

   -          má solidní znalosti z veřejné a sociální politiky a spolupracujících disciplín.

   Prioritní témata výzkumných projektů pro přijímací pohovor:

   (Další témata nejsou vyloučena, nicméně předpokládají předběžnou konzultaci a souhlas budoucího školitele.)

   Veřejné a sociální politiky

   -          Politika sociálního pojištění a zabezpečení

   -          Vzdělávací politika

   -          Zdravotní politika

   -          Protikorupční politika

   -          Drogová politika

   -          Tabáková politika

   Veřejný sektor

   -          Efektivnost veřejného sektoru

   -          Hodnocení efektivnosti veřejných politik

   -          Hodnocení dopadů veřejných politik (kvantitativní a kvalitativní analýza)

   -          Veřejné zadávání a dopady na veřejnou politiku           

   Vládnutí

   -          Strategické vládnutí

   -          Vztah trhu, státu a médií

   -          Partnerství veřejného a občanského sektoru

   -          Systémová korupce

   Veřejná správa

   -          Reformy veřejné správy a jejich dopady na veřejnou politiku

   -          Modernizace veřejné správy (komparace zemí EU a návrh modernizačních modelů pro Českou republiku)

   -          Rozhodování ve veřejné správě a jeho dopady na účinnost veřejných politik

   -          Elektronizace veřejné správy jako podpora výkonu veřejných politik

   -          Kontrolní systémy veřejné správy jako nástroj efektivního fungování veřejných politik

   -          Zaměstnanci veřejné správy - role, kompetence, očekávání

   Průřezová témata

   -          Policy work a analytici politiky

   -          Nové metody a metodologie v analýze politiky (process tracing a další)

   -          Policy design - teoretické a analytické přístupy

   -          Policy analysis - nové metody a přístupy

   -          Evaluace politik

   Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky:

   -          kvalita výzkumného projektu

   -          předpoklady uchazeče pro vědeckou práci

   -          předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit oboru.

   Hodnocení:

   1.    Hodnocení předloženého výzkumného projektu: max. počet bodů 30

   2.    Znalosti teoretických základů a metod oboru: max. počet bodů 10

   3.    Hodnocení předložených dosavadních prací a praxe (diplomová práce, odborné publikace, účast na výzkumech): max. počet bodů 10

   4.    Možnosti realizace projektu: max. počet bodů 10.

   Do hodnocení budou zahrnuty osobní zkušenosti uchazeče z uplatnění ve veřejném, občanském, případně komerčním sektoru. Předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka.

   Celkový počet bodů: max. 60

    

    

               

               

     

       

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

   Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

   Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 

   Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Doktorské studium sleduje cíl přípravy odborníků pro oblast tvůrčí výzkumné a analytické práce, s rozšířením jejich teoretických a metodologických schopností a dovedností a s prohloubením jejich schopností kritické reflexe literatury a sociální reality, při identifikaci a analýzách významných sociálních problémů, jejich kontextů, jednání aktérů ve vztahu k jejich zájmům, hodnotám a strategiím, tvorby a realizace veřejných politik.
   Při Fakultě sociálních věd UK existuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie, které je personálně propojeno s katedrou veřejné a sociální politiky. V rámci obou těchto pracovišť získávají studenti doktorského programu zkušenosti s výzkumnou prací formou spoluúčasti na jednotlivých výzkumných projektech.