Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  Odborný pracovník v laboratorních metodách (5207T002)

  Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Zdravotnická bioanalytika (N5207)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  43 / 72

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   • Přijímací zkouška je jednokolová.
   • Zkouška je pouze písemná; koná se z jednoho testu: biochemie a molekulární biologie, analytická chemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie a histologie. Test je tvořen 100 otázkami (1 otázka = 1 bod). U přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky.
  • sbalit rozbalit
   • podání řádně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh
   • úspěšné složení přijímací zkoušky a získání počtu bodů dle bodové hranice pro přijetí stanovené děkanem
   • dodání ověřené kopie dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu, jehož absolventi mají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zdravotního laboranta. Lze akceptovat potvrzení, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví státu, ve kterém uchazeč absolvoval bakalářské studium
  • sbalit rozbalit
   Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika.
  • sbalit rozbalit
   Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro samostatnou práci a organizační vedení v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Ovládá principy laboratorních metod, zásady Správné laboratorní praxe a předpisy týkající se provozu pracoviště. Aktivně pracuje s informačními zdroji a aplikuje nejnovější odborné znalosti z pohledu laboratoře. Při volbě a využití metod je konzultantem lékaře, schopným posoudit v odpovídajícím rozsahu klinický význam laboratorních vyšetření a interpretaci výsledků. Absolventi tohoto studia jsou podle zákona č. 96/2004 Sb. oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.