Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Židovská studia (6702T043) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (N7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 6

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   pro kombinaci v dvouoborovém studiu jsou doporučené tyto obory: Český jazyk a literatura, Filozofie, Hebraistika, Německý jazyk a literatura, Religionistika
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
   1) test znalostí o reáliích židovských dějin, náboženství a kultury; test sestává z uzavřených otázek
   (max. 50 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) přehled o reáliích židovských dějin, náboženství a kultury (max. 15 bodů)
   2) rozhovor o prostudované literatuře (max. 10 bodů)
   3) rozhovor nad projektem magisterského studia (max. 15 bodů)
   4) ověření znalosti jednoho ze dvou klíčových oborových jazyků dle volby uchazeče (němčina nebo hebrejština; porozumění snazšímu odbornému textu) (max. 5 bodů)
   5) ověření znalosti dalšího jazyka (světový jazyk, nesmí být totožný s prvním jazykem; porozumění snazšímu odbornému textu) (max. 5 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   • u ústní části zkoušky uchazeč odevzdává seznam prostudované odborné literatury,
   • při pohovoru o reáliích uchazeč prokazuje schopnost fakta interpretovat a kontextualizovat,
   • při pohovoru nad projektem magisterského studia má uchazeč za úkol ústně prezentovat, na co by se chtěl v magisterském studiu odborně zaměřit, přičemž by měl předvést zejména schopnost dobrého teoreticko-metodologického uchopení svých plánovaných témat, ale stejně tak i schopnost pracovat s primárními i sekundárními prameny na úrovni potřebné pro kvalitní zpracování zvolených témat. Předpokládá se, že toto metodologické zakotvení se typicky opírá o předchozí obor uchazečova studia a o obor, s nímž bude uchazeč chtít židovská studia kombinovat.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   ubva.ff.cuni.cz (Ústav Blízkého východu a Afriky)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent se profesně uplatňuje v nejširším spektru kulturních a vzdělávacích institucí (nakladatelství, knihovny, muzea), v médiích a publicistice, v diplomatických službách apod. Ve všech těchto sférách občanské společnosti došlo v důsledku známých historických událostí 20. století k půlstoletí trvajícímu potlačování nebo přímo plánovitému zkreslování vědomí o přítomnosti židovské kultury ve středoevropském prostoru a její studium bylo prakticky nemožné. Absolvent oboru židovská studia je profesionálně připraven stát se šiřitelem znalostí o židovské kultuře a existenci a charakteru oboustranných vztahů mezi Židy a jejich českými a středoevropskými sousedy.