Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Středoevropská studia (7310T262)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  13 / 18

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   specializace: hungaristika, polonistika, slovakistika (specializaci si uchazeč volí v přihlášce)

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 10.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (celková doba trvání: 80 minut)
   1) test teoretických znalostí uchazeče z jazykovědy
   2) test praktických znalostí zvoleného profilového jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (jazykový certifikát se nevyžaduje) (max. 50 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu oboru (max. 15 bodů)
   2) diskuze nad předloženým seznamem odborné literatury a beletrie (max. 20 bodů)
   3) ověření znalostí historického, kulturního a literárního vývoje střední Evropy (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam prostudované odborné literatury a přečtené maďarské, polské a slovenské beletrie (odevzdává se u ústní části)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   kses.ff.cuni.cz (Katedra středoevropských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi jsou schopni komunikovat ve studovaném profilovém jazyce a v češtině na úrovni C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a mají základy dalšího jazyka střední Evropy. Dokáží pracovat s textovými informacemi v těchto třech jazycích a zpracovávat je. Umějí překládat různé druhy textů mezi těmito jazyky. Na široké komparativní bázi jsou schopni interpretovat kulturní a společenský vývoj ve středoevropském prostoru a zaujímat kvalifikovaná stanoviska k aktuálním společenským výzvám v regionu. Jsou připraveni pro práci analytiků, překladatelů a poradců v regionu střední Evropy. Příklady pracovních oblastí: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, výzkumná centra; překladatelství, příp. tlumočnictví, pro organizace různého druhu; monitoring středoevropských médií a tvorba informačních bází o aktuálních trendech v oblasti vědy, vzdělávání, kultury, politiky a společenského vývoje, jazykový redaktor, odborný redaktor, editor, mediální analytik, korespondent apod.; státní instituce vyvíjející kulturní, diplomatické a obchodní aktivity v regionu střední Evropy (Česká centra, CzechTourism, CzechInvest, CzechTrade apod.); regionální veřejné organizace vyvíjející aktivity v oblasti přeshraniční spolupráce (regionální rozvoj, Euroregiony); mezinárodní vládní a nevládní organizace působící ve střední Evropě zaměřené na kulturní nebo společenskou činnost; cestovní ruch se zaměřením na tvorbu programové nabídky v oblastech střední Evropy (programový manažer cestovní kanceláře, odborný průvodce apod.); informační podpora pro domácí a zahraniční firmy vstupující na středoevropské trhy, nadnárodní společnosti působící ve státech střední Evropy řídící své projektové, obchodní a marketingové aktivity z center v tomto regionu.