Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Řecká antická filologie (7310T341) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 12
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 2

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 10.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) překlad (se slovníkem) neznámého středně obtížného textu řeckého autora a výklad
   gramatických jevů a lingvistických pojmů (max. 50 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) dějiny řecké antické literatury a diskuse o přečtených řeckých dílech (v překladu i v originále); celkový přehled o kultuře starověku (mytologie, náboženství, filosofie, umění) a diskuse o prostudované odborné literatuře (max. 20 bodů)
   2) dějiny antického starověku a diskuse o základních dílech řecké historiografie a příslušné sekundární literatuře (max. 20 bodů)
   3) zájem o obor doložený diskusí o seznamu přečtené a prostudované literatury; motivace ke studiu (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se předkládají ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru):
    seznam přečtených antických řeckých děl (v překladu i originále) a seznam přečtené odborné literatury,
    výtisk bakalářské práce nebo její teze,
    stručný strukturovaný životopis.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má velmi dobrý přehled o antické řecké kultuře ve všech jejích aspektech. Dosáhne vysoké úrovně jazykové kompetence rozšířené o poznatky z dějin řeckého jazyka a dialektů a obeznámí se s moderními lingvistickými přístupy. Má výborné znalosti řecké literatury doby archaické, klasické i pozdní a je seznámen se soudobými interpretačními strategiemi jak na poli řecké literatury, tak řeckého náboženství. Má důkladný přehled o jednotlivých obdobích dějin řeckého světa ve starověku, o příslušných historických pramenech a o pomocných disciplínách historické vědy; rovněž je dobře obeznámen s metodologií historického bádání o dějinách starověku. K tomu přistupují znalosti v předmětech, získané v rámci volitelných předmětů, dále znalost latiny a zvládnutí metod odborné a vědecké práce podpořené schopností využívat primární prameny i cizojazyčnou sekundární odbornou literaturu a samostatně řešit i náročnější úkoly.
   V rámci navazujícího magisterského studia tak student získá solidní základ jak pro doktorské studium (v ČR či v zahraničí) i pro uplatnění v praxi (v nakladatelstvích, muzeích a dalších kulturních institucích, ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v překladatelské praxi). Díky flexibilitě, návyku k přesnosti v práci a kombinačním dovednostem se uplatní v institucích, ať už veřejných, nebo soukromých, vyžadujících dobrý kulturní přehled a blíže nespecifikované humanitní vzdělání.