Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Novořecká filologie (7310T340) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 6

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 10.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) esej na dané téma o rozsahu 400–450 slov (max. 30 bodů)
   2) překlad středně náročného řeckého textu do češtiny (max. 10 bodů)
   3) gramaticko-lexikální test (max. 10 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) ústní část vedená v češtině: rozprava nad esejí a překladem, výklad gramatických jevů a lingvistických pojmů (max. 10 bodů)
   2) ústní část vedená v novořečtině:
    motivace ke studiu oboru (max. 10 bodů)
    dějiny novořecké literatury a diskuse o přečtených dílech v překladu i v originále (max. 15 bodů)
    moderní řecké dějiny a celkový přehled o kultuře řeckého regionu (max. 15 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   U ústní přijímací zkoušky se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru):
    stručný strukturovaný životopis,
    bakalářská práce nebo její teze,
    seznam přečtených novořeckých děl (v překladu i originále) a seznam prostudované odborné literatury.
   Rozsah a charakter četby v originále by měl být adekvátní rozsahu a charakteru četby v průběhu bakalářského studia Novořecké filologie na Filozofické fakultě UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent dosáhne vysoké jazykové úrovně (C2 podle SERR) a získá odborné znalosti v oblasti novořecké literatury, historie a kulturních reálií. Je schopen plynulého ústního i písemného projevu, práce s jazykem při překladatelské či tlumočnické činnosti a je připraven pro samostatnou práci v oborech vyžadujících znalost řecké problematiky synchronní i diachronní, která je nezbytnou podmínkou porozumění aktuálnímu kulturně-společenskému vývoji. K tomu přistupuje zvládnutí metod odborné práce, základů vědecké práce i schopnost využívat starší primární prameny, spojená s akribií a pečlivostí; absolvent se tak bude moci uplatnit na místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň skutečnost, že se navazující magisterské studium novořecké filologie realizuje pouze v kombinaci s jiným oborem, umožňuje absolventovi adaptovat se na mnohem širší spektrum zaměstnání, jež se tím či oním způsobem dotýká jeho specializace. Absolvent je připraven pro práci ve vědeckých a kulturních institucích, veřejných nebo soukromých, vyžadujících dobrý kulturní přehled a obecně humanitní vzdělání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým oborem.