Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Latinský jazyk a literatura (7310T088) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 13
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 7

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   specializace: Latinský jazyk; Římská literatura; Novolatinská studia
   Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu.

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 10.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (doba trvání: 120 minut)
   1) překlad souvislého textu z latiny do češtiny (s vlastním slovníkem) (max. 25 bodů)
   2) překlad vět z češtiny do latiny (bez slovníku) (max. 25 bodů)
   Písemný test je totožný s testem pro obor Učitelství latinského jazyka a literatury.

   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu oboru (max. 16 bodů)
   2) dějiny římské (resp. antické) literatury a diskuse o přečtených dílech (v překladu i v originále) (max. 17 bodů)
   3) dějiny antického Říma (resp. antického starověku) a diskuse o základních dílech římské antické historiografie a o prostudované odborné literatuře (max. 17 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   Při přijímací zkoušce se předkládají k nahlédnutí ve vytištěné podobě (jako podklad pro vedení přijímacího rozhovoru):
    stručný strukturovaný životopis,
    bakalářská práce nebo její teze,
    seznam přečtených latinských děl (v překladu i originále) a seznam prostudované odborné literatury.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent během studia získá velmi dobrý přehled o antické latinské kultuře ve všech jejích aspektech, doplněný základní orientací v oblasti antické řecké kultury a latinské kultury středověku a raného novověku. K tomu zvládá metody odborné a vědecké práce ve své zvolené specializaci, podpořené schopností využívat primární prameny i sekundární odbornou literaturu.
   Vzhledem k tomu, že studium klade vysoké nároky na soustředění, akribii, pečlivost a přesnost a že řešení odborných problémů není možné bez tvůrčího přístupu a značných kombinačních schopností, mohou se absolventi uplatnit na místech, kde jsou takové vlastnosti vyžadovány a ceněny. Zároveň̌ skutečnost, že se studium latiny realizuje jako dvouoborové, umožňuje absolventům adaptovat se na široké spektrum pracovních příležitostí, a to jak v doktorském studiu (na českých i zahraničních vysokých školách), tak v praxi (v nakladatelstvích, muzeích a dalších kulturních institucích, ve vědeckých ústavech, na vysokých školách, v překladatelské praxi).