Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Latinská medievistika (7310T227)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 9
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 6

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 10.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) překlad středně obtížného středolatinského textu do češtiny s pomocí slovníku (max. 40 bodů)
   2) znalost z dějin středověku, dějin latinské středověké literatury a celkový přehled o kultuře středověku (náboženství, filozofie, umění) (max. 30 bodů)
   3) porozumění středně obtížnému odbornému textu ve zvoleném moderním cizím jazyce (angličtina, němčina, francouzština, italština) (max. 10 bodů)
   4) přehled o oboru a zájem o něj demonstrovaný seznamem přečtené primární a sekundární literatury (max. 20 bodů)

   Uchazeč přeloží středně obtížný text středolatinského autora (se slovníkem) a vysvětlí základní gramatické jevy a pojmy; prokáže znalosti z dějin středověku, dějin latinské středověké literatury a celkový přehled o kultuře středověku (náboženství, filozofie, umění) a dále zájem o obor demonstrovaný seznamem přečtené primární a sekundární literatury; přeloží vybraný odborný text alespoň z jednoho ze čtyř světových jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština); v pohovoru nad vlastním seznamem přečtené primární i sekundární literatury deklaruje základní znalosti středověké latinské literatury a písemných pramenů, stejně jako širší historicko-kulturní rozhled.

   další požadavky ke zkoušce:
   Při přijímací zkoušce se komisi odevzdávají (a zohledňují se při posuzování zájmu o obor):
    seznam přečtené primární a sekundární literatury,
    výtisk bakalářské práce nebo její podrobné teze,
    stručný strukturovaný životopis.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent dosáhne vysoké úrovně jazykové kompetence a získá podrobné znalosti středověké latinské psané kultury v jejích jednotlivých obdobích, oblastech (v českých zemích i v Evropě) a žánrech. Vyzná se ve středověké historii, náboženství a kultuře obecně. Je náležitě teoreticky a metodologicky vybaven a je si vědom současných vědeckých úkolů a problémů oboru. Je schopen interpretovat primární i sekundární literární i neliterární texty včetně překladů a komentářů. Díky svým kompetencím v pomocných vědách historických dokáže samostatně pracovat nejen s vydanými texty, ale také s rukopisy, editovat a překládat středolatinské texty. Může se dále věnovat výzkumu nebo nalézt uplatnění v knihovnách, muzeích a jiných kulturních institucích.