Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Tělesná výchova a sport (7401R005)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Tělesná výchova a sport (B7401)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 85
  Standardní doba studia: 3 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  55 / 172

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Termín podání přihlášky 1: 28.02.2017
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studiem oboru Tělesná výchova a sport získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence pro profesionální působení v širokém spektru tělovýchovných a sportovních aktivit, ve sportovních klubech a tělovýchovných zařízeních, fitness centrech, v cestovních kancelářích, kulturních a rekreačních centrech volného času, obecních úřadech atd. Vyvážená struktura povinných, povinně volitelných a volitelných kreditních kurzů ve společenskovědních a biomedicínských předmětech, didaktice tělesné výchovy, ve vybraných sportech včetně cyklu průběžných i souvislých praxí umožňuje studentům plně pokrýt celou sféru jejich profesionálních zájmů a volbu z nabízených směrů studia. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Tělesná výchova a sport. Nabízené směry studia: Aktivity podporující zdraví (AZ), Aktivity v přírodě (AP), Sportovní specializace (TR). Uchazeč, který se nerozhodne pro žádný směr studia, může studovat jako „obecný bakalář“ Tělesné výchovy a sportu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová.
   I. kolo přijímací zkoušky
   1. Talentová zkouška z atletiky
   2. Talentová zkouška z gymnastiky
   3. Talentová zkouška ze sportovních her
   4. Talentová zkouška z plavání
   Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
   Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteří z každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.
   II. kolo přijímací zkoušky
   5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů

   Bodování:
   1. Talentová zkouška z atletiky 0 – 100 bodů
   2. Talentová zkouška z gymnastiky 0 – 100 bodů
   3. Talentová zkouška ze sportovních her 0 – 100 bodů
   4. Talentová zkouška z plavání 0 – 100 bodů
   5. Písemná zkouška – test obecných studijních předpokladů 0 – 400 bodů
   Celkem možno získat:0 – 800 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé talentové nebo písemné zkoušky 0 body.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Ukončené střední vzdělání.
   2. Řádné podání přihlášky včetně příloh.
   3. Dosažení bodového limitu stanoveného děkankou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Talentové zkoušky z tělesné výchovy  
   Test obecných studijních předpokladů Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent prokázal potřebné znalosti a porozumění teoriím a metodám studijního oboru. Osvojené poznatky rozvinuté do profesních kompetencí dokáže uplatnit ve výkonu povolání instruktora, trenéra, organizátora ve sportovních klubech, tělovýchovných zařízeních, atd. Dokáže vytvářet pohybové programy s optimalizací tělesného a psychického zatížení pro různé cílové skupiny i jednotlivce. Absolvent dokáže shromažďovat a vyhodnocovat údaje o svých svěřencích a v souladu se společenskými, vědeckými i etickými aspekty je interpretovat laikům i odborníkům. Učební výstupy získané ve společenskovědních, biomedicínských předmětech, v didaktice tělesné výchovy a sportu, ve sportech a cyklu praxí umožňují uplatnění na trhu práce a v dalším vzdělávání.