Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Hebraistika (7310T061)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 0

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) povinný seznam literatury a debata o něm (max. 10 bodů)
   2) obecný kulturní a historický přehled se zaměřením na dějiny a kulturu Židů (max. 30 bodů)
   3) nárys projektu diplomové práce a debata o něm (max. 20 bodů)
   4) zkouška z hebrejského jazyka: uchazeč volí mezi textem v moderní hebrejštině nebo v hebrejštině biblické, text přečte, přeloží a interpretuje (max. 30 bodů)
   5) ověření schopnosti práce s odborným textem ve dvou světových jazycích, z nichž jeden je angličtina, druhý němčina, francouzština, španělština nebo ruština (max. 10 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: k ústnímu pohovoru uchazeč odevzdá a) seznam prostudované literatury k oboru a b) stručný nárys projektu diplomové práce
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Bez přijímací zkoušky je možné přijmout absolventa bakalářského oboru hebraistika s výsledkem státní bakalářské zkoušky 1 nebo 2. Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 7. 6. 2017.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent má dobrou výbavu pro práci jako oborový vědecký redaktor, vědecký knihovník, překladatel a interpret moderních i starších hebrejských textů. Absolvent navazujícího magisterského oboru hebraistika ovládá hebrejský jazyk v jeho současné formě (hebrejština Státu Izrael), stejně jako klasickou hebrejštinu Starého zákona, jejíž studium jej vybavuje detailní znalostí gramatiky v rovině morfologické i syntaktické. Absolvent je rovněž schopen samostatně se orientovat v textech rabínské a středověké hebrejštiny. Absolvent získává širokou znalost židovské literatury a židovských kulturních dějin (společnost, náboženství, vztahy k nežidovskému okolí) s důrazem na české země a střední Evropu. Zkoumá také židovskou materiální kulturu, zejména jakožto epigrafický pramen ke studiu jazyka a kulturních dějin.