Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Český jazyk a literatura (7310T033)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (N7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory magisterského studia kromě oborů Český jazyk - specializačbí studium, Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a Učitelství češtiny jako cizího jazyka
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  16 / 23

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu odborné činnosti; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 50 bodů)
   2) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury (max. 50 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   • seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou lingvistických textů vybraných ze seznamu povinné literatury,
   • seznam veškeré přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury a literární vědy.
   Seznamy literatury a přehled odborné činnosti se předkládají přijímací komisi v den konání ústního kola přijímací zkoušky.

   seznam povinné literatury:
   BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193.
   CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.
   DOLESCHAL, Ursula (2002): Aspekty ohebnosti a neohebnosti substantiv v češtině. In: A. Krausová - M. Slezáková - Z. Svobodová (eds.): Setkání s češtinou, Praha: Ústav pro jazyk český, s. 8–12.
   FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, s. 1126–1143.
   HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72, s. 243–267.
   PERISSUTTI ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–218.
  • sbalit rozbalit
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit rozbalit
   nelze
  • sbalit rozbalit
   ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
   cl.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)
  • sbalit rozbalit
   Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Český jazyk a literatura bude vzdělán rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti. Bude schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné či literárněvědné problematice, a bude tak připraven především pro odborné profese jako redaktor nakladatelství či kulturních rubrik novin či časopisů, korektor, editor, pracovník na nižších pozicích v akademických ústavech. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění i na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a odděleních propagace, v reklamě a marketingu apod. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium českého jazyka nebo české literatury. Absolventi se mohou rovněž uplatnit jako lektoři českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit.