Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Řecká antická filologie (7310R341) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 27
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  16 / 38

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 20.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   Písemná část (doba trvání: 90 minut)
   1) vědomostní test z antických dějin a antické kultury, zejména antického Řecka (max. 65 bodů)
   2) test z českého jazyka (max. 25 bodů)
   3) test ze světového jazyka (max. 10 bodů)

   Uchazeči, kteří se hlásí na dva či více z těchto oborů: Dějiny antické civilizace; Latinský jazyk a literatura; Novořecká filologie; Řecká antická filologie, skládají test ze světového jazyka pouze jednou a výsledek se jim započítá do každého oboru zvlášť.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent si osvojí rozsáhlý soubor základních znalostí a dovedností z řeckého jazyka, literatury a historie a dalších souvisejících disciplín (filozofie, náboženství a umění). V intenzivním jazykovém kurzu získá solidní znalost klasické řečtiny, založenou na teoretických vědomostech z normativní gramatiky a na četbě vybraných děl v originále. Je schopen porozumět řeckému textu a náležitě jej interpretovat v daných kulturních souvislostech. Je také seznámen s dalšími díly řecké literatury v českých překladech a je s to je zasadit – v souladu se současnými trendy – do širšího teoreticko–metodologického kontextu; totéž platí pro historické fenomény dané oblasti. Je obeznámen s metodami odborné práce s textem a s důležitými pomůckami v knižní i elektronické podobě. Má přehledové znalosti v oborech příbuzných, kterým se speciálně věnoval v rámci volitelných předmětů (latina, novořečtina, byzantologie).
   Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění již po ukončení bakalářského studia (např. dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, vysokoškolských pracovištích, knihovnách, v nakladatelstvích, v redakcích apod.).