Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Veřejné zdravotnictví (5346R003)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  23 / 47

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol.

   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.
  • sbalit rozbalit
   Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 16. 6. 2017 – 19. 6. 2017 a má 2 kola:

   16. 6. 2017 - 1. kolo – písemný test z biologie, fyziky, chemie a somatologie, přičemž z každého předmětu je 15 otázek, celkem tedy 60 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: 0 - 60

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   19. 6. 2017 - 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů. (Pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti).

   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: 12 - 62
   Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení třech členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan, minimální počet bodů pro přijetí je 61.

   Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na gymnáziu.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 20
  • sbalit rozbalit
   • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 590,- Kč (elektronická přihláška) nejpozději do 28. 2. 2017.
   • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky, tj. dosažení počtu bodů potřebného pro přijetí.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
  • sbalit rozbalit
   Biologie
   Kočárek E.: Genetika, Scientia, Praha 2004
   Kočárek E.: Biologie člověka 1, Biologie člověka 2, Scientia, Praha 2010.
   Jelínek J. a Zicháček V. : Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2002
   Závodská R.: Biologie buněk, Scientia, Praha 2006
   Rozsypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

   J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, SPN, ISBN: 80-7235-108-7
   E. Svoboda a kol. : Přehled středoškolské fyziky, vyd. Prométheus, 1998, ISBN: 80-7196-307-0
   Rokyta, R., Marešová, D., Turková, Z. Somatologie I., II. Praha: Eurolex Bohemia, s.r.o. 2006, 260 s. ISBN 80-86861-59-7
   Podstatová H.: Základy epidemiologie a hygieny, Galén, Karolinum, Praha 2009, ISBN 978-80-7262-597-0 ISBN 978-80-7262-597-0
   Kolektiv autorů: Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, Fortuna, Praha 2007, ISBN 80-7168-943-2
  • sbalit rozbalit
   Absolventi studia se uplatní v orgánech ochrany veřejného zdraví (hygienických stanicích), ve zdravotních ústavech, zdravotních odborech, odborných a administrativních útvarech nemocnic a v ostatních ústavech a institucích poskytujících zdravotní služby (ochrana životního prostředí, ochrana zdraví obyvatelstva, prevence výživou, programy zdravého života).