Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Novořecká filologie (7310R340) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 22
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 18

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 20.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) vědomostní test z novořeckých dějin a řecké kultury – prověřují se faktické vědomosti uchazeče, které by měly vyplývat z další četby a studia, jak to odpovídá speciálnímu (odbornému) zájmu o obor; otázky vědomostního testu zjišťují zvláště chronologickou orientaci v novořeckých dějinách a základní znalost řeckých reálií, kulturních a politických dějin a aktuálních informací o Řecku, a dále vědomosti z oblasti novořecké literární tvorby (významní autoři, díla, žánry) i základní vědomosti z oblasti recepce antické kultury (max. 60 bodů)
   2) test z české gramatiky a stylistiky (max. 25 bodů)
   3) test ze světového jazyka – prověřuje se úroveň především gramatických znalostí toho cizího jazyka, který si uchazeč zvolí v přihlášce (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština) (max. 10 bodů)
   4) seznam četby (5 bodů)

   Uchazeči, kteří se hlásí na dva či více z těchto oborů: Dějiny antické civilizace; Latinský jazyk a literatura; Novořecká filologie; Řecká antická filologie, skládají test ze světového jazyka pouze jednou a výsledek se jim započítá do každého oboru zvlášť.

   Znalost novořečtiny se nevyžaduje, k přijímacímu řízení je však třeba zvládnout novořeckou abecedu.

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeči si k přijímacímu řízení přinesou seznam přečtené novořecké literatury (v překladu či originále), který přiloží nepodepsaný k písemnému testu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
   facebook.com/Knihovna.novoreckych.studii (Novořecká agora)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studium umožňuje jednak pokračování v navazujícím magisterskému studiu, jednak širší uplatnění po ukončení bakalářského studia. Absolvent oboru Novořecká filologie je vybaven znalostmi a kompetencemi v novořeckém jazyce, které odpovídají stupni B2 podle SERR. Je kvalifikován pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní zejména v oblasti překládání, redakční a editorské činnosti v nakladatelstvích apod. nebo vzdělávání v soukromých či státních jazykových školách nebo cestovním ruchu. Má přehledné znalosti o novořecké historii, kultuře, literatuře a reáliích a je odborně připraven pro profese, kde je vyžadován všeobecný rozhled a jazyková vybavenost (absolvent má vedle znalostí novořečtiny také prověřenu znalost alespoň jednoho světového jazyka). Absolvent je dobře vybaven zejména pro práci v oblasti státní správy, v kulturních institucích, ale i v obchodní praxi. Je schopen pracovat s odbornou literaturou a aplikovat metody odborné práce. Základy staré řečtiny, antické i byzantské kultury, dobré povědomí o balkánské problematice a obecné základy práce s literárním textem zajistí širší rozhled v humanitních disciplínách a vytvoří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa v jeho dalším vzdělávání. Na uplatnění absolventů může mít zásadní vliv strategická kombinace s druhým oborem.