Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Latinský jazyk a literatura (7310R088) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (B7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 29
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  13 / 23

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 20.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) latinský jazyk (max. 37 bodů)
   2) vědomostní test: antické dějiny a kultura (max. 37 bodů)
   3) česká gramatika a stylistika (max. 16 bodů)
   4) test ze světového jazyka (max. 10 bodů)
   Uchazeči, kteří se hlásí na dva či více z těchto oborů: Dějiny antické civilizace; Latinský jazyk a literatura; Novořecká filologie; Řecká antická filologie, skládají test ze světového jazyka pouze jednou a výsledek se jim započítá do každého oboru zvlášť.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška bude prominuta studentům, kteří složili maturitní zkoušku z latiny s prospěchem 1 nebo 2, a dále studentům, kteří se umístili na 1., 2. nebo 3. místě v celostátním kole soutěže Certamen Latinum. Žádost o prominutí přijímací zkoušky se předkládá nejpozději 1. 6. 2017 na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent si v průběhu studia osvojí rozsáhlý soubor znalostí a dovedností z latinského jazyka, literatury a jejich kulturního kontextu. Seznámí se se základními oblastmi a etapami antické, zvláště římské kultury: v první řadě s literaturou, dále také s dějinami, uměním, náboženstvím a s důležitými reáliemi v oblasti veřejné i soukromé. V intenzivním jazykovém kurzu latiny získá dobrou jazykovou kompetenci opřenou o teoretické znalosti gramatiky a o četbu vybraných děl v originále. Je schopen porozumět antickému latinsky psanému textu a náležitě jej interpretovat s přihlédnutím k jeho kulturním souvislostem. Disponuje rovněž znalostmi a dovednostmi pro odbornou práci (dovede pracovat s odbornou literaturou, aplikovat metody odborné práce, vyhledávat potřebné informace v elektronických databázích, ovládá aktivně jeden světový jazyk). Má přehledové znalosti v oborech příbuzných, kterým se speciálně věnoval v rámci volitelných předmětů (základy klasické řečtiny, novolatinská studia, antická filosofie apod.).
   Úroveň získaných znalostí poskytuje velmi dobrou orientaci v oboru a solidní základ pro další vzdělávání v navazujícím magisterském studiu (zejména latinského jazyka a literatury, latinské medievistiky, učitelství latiny, ale dle zaměření i dějin starověkých civilizací, literární komparatistiky, obecné a srovnávací jazykovědy a dalších), případně v profesním uplatnění na vybraných pozicích v kulturních, eventuálně vědeckých a vzdělávacích institucích (např. dokumentační, rešeršní a organizační práce v akademických ústavech, vysokoškolských pracovištích, knihovnách, nakladatelstvích, redakcích apod.).