Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Kmenový obor: Všeobecné lékařství (5103T000)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Všeobecné lékařství (M5103)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných:  
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 6 let
  Krátká poznámka: údaje se týkají studia v ČJ
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 330000
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  253 / 2179

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit rozbalit
   Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr.; uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
   Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.
  • sbalit rozbalit
   Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 16. 6. 2017 – 20. 6. 2017 a má 2 kola:

   16. 6. 2017 - 1. kolo – písemný test z biologie, fyziky a chemie
   Celkem 90 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: 0 - 90

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

   17. 6. – 20. 6. 2017 - 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů. (Pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti).
   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: 12 - 62
   Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení třech členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

   Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na gymnáziu.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 160
  • sbalit rozbalit
   • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 590,- Kč (elektronická přihláška) nejpozději do 28. 2. 2017.
   • dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky, tj. dosažení počtu bodů potřebného pro přijetí.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.
  • sbalit rozbalit
   Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky, tj. ověření splnění podmínek jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky):

   1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky spolu s přihláškou ke studiu nejpozději do 28. února 2017 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti).

   2) Uchazeč musí být studentem posledního ročníku (4. r. nebo oktáva) ve školním roce 2016/2017 střední školy v České republice, zřízené podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

   3) Průměrný prospěch do 1,40 (započítávají se výsledky za: 1. r./kvinta – 2. pololetí, 2. r./sexta – 2. pololetí, 3. r./septima – 2. pololetí, 4. r./oktáva – 1. pololetí; volitelné předměty se do těchto průměrů nezapočítávají, aritmetický průměr se počítá součtem 4 výše uvedených průměrů děleno 4 a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa).

   4) Umístění v průběhu posledních čtyř let středoškolského studia v jedné z kategorií:

   A) do 3. místa v krajském kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže, nebo olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ); za ekvivalent těchto soutěží se považují soutěže kategorie A a B, které vyhlašuje každoročně MŠMT;

   B) do 5. místa v celostátním kole české nebo slovenské středoškolské předmětové soutěže, nebo olympiády anebo české nebo slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ), za ekvivalent těchto soutěží se považují soutěže kategorie A a B, které vyhlašuje každoročně MSMT;

   C) do 7. místa na mezinárodních olympiádách nebo obdobných mezinárodních soutěžích;

   D) do 3. místa v celostátních uměleckých soutěžích;

   E) dále do 5. místa při mistrovství České republiky ve sportovních disciplínách, mistrovství Evropy a mistrovství světa ve sportovních disciplínách nebo obdobných soutěžích;

   F) nebo uchazeč, který byl odměněn za hrdinský čin prezidentem republiky, Parlamentem ČR, ústředním orgánem státní správy, krajem, Policejním prezidiem, krajským orgánem Policie ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, Hasičským záchranným sborem kraje, Červeným křížem, Olympijským výborem nebo obdobným orgánem a to do 28. 2. 2017.
   Umístnění je třeba doložit fotokopií diplomu (ověřenou úředně nebo institucí, která jej vydala), případně jiným dokladem. V případě, že se jedná o umístění družstva či skupiny, je třeba dodat potvrzení o členství uchazeče a účasti.

   Pro splnění této podmínky stačí umístění pouze v jedné kategorii, umístění ve více kategoriích uchazeče nikterak nezvýhodňuje.

   5) Uchazeč musí absolvovat alespoň v jednom z posledních dvou let středoškolského studia výuku fyziky, chemie a biologie (jako povinného předmětu). Hodnocení uvedených předmětů nesmí být horší než chvalitebné po celou dobu studia (týká se obou pololetí).

   6) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 50 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku.

   Pro přijetí je třeba splnit všechny výše uvedené podmínky.

   Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu.
  • sbalit rozbalit
   Biologie
   Kočárek E.: Genetika, Scientia, Praha 2004
   Kočárek E.: Biologie člověka 1, Biologie člověka 2, Scientia, Praha 2010.
   Jelínek J. a Zicháček V. : Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2002
   Závodská R.: Biologie buněk, Scientia, Praha 2006
   Rozsypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

   Fyzika
   Fyzika pro I.-IV.ročník gymnázií
   Kubínek R., Kolářová H.: Fyzika v příkladech a testových otázkách pro uchazeče o studium na VŠ. RUBICO Olomouc 1996
   Blažek T., Heřman P. : Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky, Karolinum, Praha 2001
   Rakovič M., Vítek F. : Fyzika, Marvil, Praha 1998

   Chemie
   J.Vacík a kolektiv: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1995
   B. Matouš, A. Budešínská: Modelové otázky ze středoškolské chemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Praha 1992 a novější
  • sbalit rozbalit
   Fakulta organizuje přípravné kurzy, které probíhají formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den) a to od ledna 2017 do dubna 2017. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky a chemie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku. Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty http://www.lf3.cuni.cz/3LF-91.html.
  • sbalit rozbalit
   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.