Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonika (6141T078)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (N6141)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Listinná s elektronickým avízem, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  17 / 34

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Obor je zaměřen především na přípravu k charitativní a krizové práci s křesťanským zaměřením, pro absolventy bakalářského studia sociální práce nebo teologie. Důraz je kladen na hodnotovou orientaci a práci s lidmi (s důrazem na řízení a práci v týmu), na znalost sociální perspektivy křesťanství i velkých světových náboženství (mezináboženský dialog), na etickou orientaci v sociální práci (profesní etika v pomáhajících profesích), na pastorační a psychosociální práci v kritických situacích, ale i na vědeckou a výzkumnou práci v humanitních a sociálních vědách.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Jednokolové přijímací zkoušky mají písemnou a ústní část.
   a) Test všeobecných znalostí (oblast všeobecně kulturně-politická, teologická, sociální) – počet bodů max. 30
   b) Test porozumění odbornému textu v rozsahu zhruba jedné až dvou stran A4 – počet bodů max. 30
   c) Ústní rozhovor založený na četbě odborné literatury z doporučeného seznamu a zjišťující motivaci ke studiu. Počet bodů max. 40. Studenti zkušební komisi předloží v písemné podobě seznam nejméně čtyř titulů z doporučeného seznamu, ze kterých se připravovali.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   - podání úplné přihlášky ke studiu se všemi požadovanými náležitostmi
   - ukončené vzdělání v kterémkoliv typu studijního programu
   Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů z přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   BEINERT, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   FIORENZA, F. S.; GALVIN, J. P. (eds.): Systematická teologie 1-3. Římskokatolická perspektiva. Brno : CDK, Praha : Vyšehrad, 1996-2000.
   FILIPI, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK, 2001.
   JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha : Triton, 2003.
   FISCHER, O.; MILFAIT, R.: Etika pro sociální práci, Praha : Jabok, 2008.
   MARTINEK, M. a kol.: Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha : Jabok, 2008.
   YALOM, Irvin D.: Existenciální psychoterapie. Praha : Portál, 2006.
   MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2007.
   VÁNĚ, Jan: Komunita jako nová naděje? Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
   BERGER, Peter L.: Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno : Barrister & Principal, 2007.
   BARRETT, Louise; DUNBAR, Robin; LYCETT, John: Evoluční psychologie člověka. Praha : Portál, 2007.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi mají předpoklady k uplatnění především v charitativní a krizové práci, se zvláštním důrazem na práci v multikulturním a multireligiózním prostředí, na otevřenost, porozumění a komunikační dovednosti. Mohou pracovat v řízení charitativních a humanitárních organizací, ale splňují i předpoklady pro další studium a rozvíjení odborné vědecké činnosti v terénu i na akademické půdě.