Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Pastorační a sociální práce (6141R030)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Sociální práce (B7508)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 55
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Listinná s elektronickým avízem, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  31 / 48

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studijní program Pastorační a sociální práce je zaměřen jednak profesně, tj. k teoreticko-praktické přípravě pracovníků pro celou škálu výchovných a sociálních zařízení, jednak na přípravu k možnému dalšímu studiu v programech humanitních či sociálních věd. Studium spojuje praktickou přípravu studujících na základě soudobých poznatků společenských a humanitních věd s jejich osobnostní a duchovní formací, jejímž východiskem je křesťanská orientace.
   Studijní program obsahuje tři základní složky:
   1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psychologie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociálního pracovníka a poskytne jim základ pro možné navazující magisterské studium oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.
   2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropologie, etika), která studenům zprostředkuje jednak obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spirituálními potřebami lidí.
   3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon povolání sociálních pracovníků – ty budou vykonávány na VOŠ sociální a pedagogické - Jabok, na smluvním základě.
   UK ETF je přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a studium bylo koncipováno dle Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci ASVSP, a to s ohledem na skutečnost, že studium je zaměřeno na přípravu k regulovanému povolání. Studijní plán, doporučený obsah předmětů i množství praxe odpovídají uvedeným Minimálním standardům.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová, skládá se ze dvou písemných zkoušek (formou testu) a z ústního pohovoru.
   1) Test všeobecných znalostí je zaměřen na základy všeobecné humanitní vzdělanosti s důrazem na kulturní a sociální oblast, na důležité myšlenkové tradice v evropském kontextu a na křesťanské tradice a hodnoty – max. 20 bodů.
   2) Test znalosti cizího jazyka (angličtina, němčina) prověřuje schopnosti porozumět odbornému textu a umět jej interpretovat (formou otázek k textu a volné parafráze) – max. 40 bodů.
   3) V ústním pohovoru se zjišťuje schopnost uchazečů reflektovat své životní a praktické zkušenosti, zájem o sociální problémy a jejich řešení a orientace v náboženství s důrazem na křesťanství, na základě přečtené literatury, kterou si uchazeči volí ze seznamu doporučené literatury – max. 40 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   - podání úplné přihlášky ke studiu se všemi požadovanými náležitostmi
   - ukončené středoškolské vzdělání
   Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem získaných bodů z přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   •Bible
   •Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   •Beinert, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2012.
   •Bochenski, J. M.: Cesta k filosofickému myšlení. Praha : Academia 2001.
   •Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   •Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha : Libri 2008.
   •Franzen, August: Malé církevní dějiny. Praha : Zvon 1992 a další vydání.
   •Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   •Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
   •Havlík, Radomír: Úvod do sociologie. Praha : Karolinum 1999.
   •Kasper, Walter: Uvedení do víry. Svitavy : Trinitas 2003.
   •Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů 1996.
   •Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (1991).
   •Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha : Portál 2001.
   •Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál 2003.
   •Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha : Portál 2005.
   •Nečasová, M.: Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno : Masarykova univerzita 2001.
   •Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1997.
   •Ratzinger, Josef: Bůh a svět: víra a život v naší době. Praha : Barrister & Principal, Vyšehrad 2003.
   •Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 1992.
   •Römer, Thomas: Skrytý Bůh: Sex, krutosti a násilí ve Starém zákoně. Jihlava : Mlýn 2006.
   •Šourek, Miloš: Hovory s Biblí. Za poznáním Knihy knih a jejího významu. Praha : Kalich 1991.
   •Libovolná učebnice obecné a vývojové psychologie obsahující i stručný přehled dějin psychologie.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi jsou připraveni pro výkon povolání v oblasti sociální práce v sociálních a výchovných zařízeních různých stupňů a zaměření i pro činnost v sociálních a výchovných programech, zvláště křesťansky orientovaných. Jsou připraveni i k možnému dalšímu studiu v porogramech humanitních či sociálních věd.