Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Dějiny antické civilizace (7105R088) - dvouoborové studium

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (B7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 32
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Dodatečné přijímací řízení. Pouze dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  22 / 59

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské obory pro akademický rok 2017/2018.
   Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné s již zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 s výjimkou stanovených termínů a maximálního počtu přijímaných uchazečů (MPP).

   Termíny pro podávání přihlášek: 28. 4. – 28. 8. 2017.
   Řádný termín přijímacích zkoušek: 11.–18. 9. 2017.
   Náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 9. 2017.

   V dodatečném přijímacím řízení je maximální počet přijímaných: 20.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

   popis přijímací zkoušky:
   písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)
   1) starověké dějiny a reálie (max. 45 bodů)
   2) antická kultura a literatura a jejich recepce (max. 25 bodů)
   3) obecné dějiny Evropy (max. 10 bodů)
   4) motivace ke studiu – ověřuje se na základě seznamu četby, viz níže (max. 10 bodů)
   5) světový jazyk (max. 10 bodů)
   Uchazeči, kteří se hlásí na dva či více z těchto oborů: Dějiny antické civilizace; Latinský jazyk a literatura; Novořecká filologie; Řecká antická filologie, skládají test ze světového jazyka pouze jednou a výsledek se jim započítá do každého oboru zvlášť.
   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtených děl antických řeckých a římských autorů v překladu i moderní populárně naučné, případně odborné literatury (cca 5–10 položek), vytištěný, nepodepsaný a dodaný ve dvou exemplářích (odevzdává se při přijímací zkoušce)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému maximálnímu počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný obor studovat v prezenční i kombinované formě, je maximální počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu oboru výlučně dvouoborového může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní obory (více viz PPŘ, 5.1). Do maximálního počtu přijímaných se u výlučně dvouoborových oborů započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní obor, a maximální počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   urls.ff.cuni.cz (Ústav řeckých a latinských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je solidně odborně i jazykově vybaven k tomu, aby mohl buď pokračovat v navazujícím magisterském studiu stejného oboru, nebo se rovnou pracovně uplatnit jak v oblastech, kde bude přímo těžit ze svých znalostí historie a kultury (např. na poli mezinárodní turistiky), tak i v takových působištích, kde kromě svého speciálního vzdělání využije ty vlastnosti a dovednosti, které mu studium právě tohoto komplexního oboru pomohlo rozvinout: obecný kulturní rozhled, soustředěnost a přesnost, schopnost vnímat různé aspekty a souvislosti problémů (včetně etických) a při řešeních hledat a volit kombinace vhodných postupů. Jedná se tedy zejména o uplatnění v široké oblasti kultury a vědy (dokumentační, rešeršní a organizační práce v knihovnách, muzeích, školách, vědeckých ústavech, agenturách, státní správě apod.), dále např. v nakladatelských redakcích, v publicistice, v poradenské a asistenční službě (včetně diplomatické) a v institucích orientovaných na evropskou spolupráci. V případě dobré jazykové vybavenosti může absolvent najít doslova celoevropské uplatnění.