Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Kmenový obor: Stomatologie (5104T000)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Zubní lékařství (M5111)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 5 let
  Krátká poznámka: předpokládaný počet přijímaných je 50 pro program Zubní lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  67 / 971

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Standardní doba studia je pět let. Forma studia je pouze prezenční a je i v teoretických oborech zaměřena na stomatologickou problematiku. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MDDr..
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška proběhne dne 9. června 2017. Uchazeči, kteří si podají současně přihlášku na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Celkem 300 otázek, z každého předmětu 100 otázek. U otázek v testech může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za testy: 0 - 300. Bonifikace z matematiky: 10 bodů. Celkový možný počet bodů: 0 - 310.

   Uchazeči mohou navíc získat bonifikaci 10 bodů v rámci přijímacího řízení při současném splnění všech těchto podmínek:
   1. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a nebyl klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).
   2. Prospěch z povinného předmětu matematika uvede uchazeč do přihlášky ke studiu. Uchazeč (student střední školy i její absolvent) vyplní do přihlášky známku z předmětu podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a za pololetí ve 4. ročníku. U víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia.
   3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia. Prospěch z povinného předmětu český jazyk na střední škole uvede uchazeč do přihlášky ke studiu. Uchazeč (student střední školy i její absolvent) vyplní do přihlášky známku z předmětu podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a za pololetí ve 4. ročníku. U víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia.
   4. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o bonifikaci a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení.) Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).
   5. Uchazeč je povinen žádost o bonifikaci zatrhnout také v elektronické přihlášce.

   Formulář žádosti o bonifikaci naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/zadost-o-bonifikaci-nebo-upusteni-od-prijimaci-zkousky
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím SISu do 28. února 2017
   • úspěšné ukončení středoškolského vzdělání maturitou
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u uchazečů do programu Zubní lékařství, jejichž výsledný průměr známek uvedených na přihlášce ke studiu je 1,00 a kteří splní následující podmínky:
   1. Uchazeč studuje střední školu ve školním roce 2016/2017 a složí maturitní zkoušku
   2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia.
   3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
   4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (nezapočítává se maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinné předměty).
   5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).
   6. Uchazeč doloží skutečnost, že dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (maturitní vysvědčení) a splnil podmínku uvedenou v bodě 1., a to nejpozději do 30. září 2017.

   Uchazeči, u kterých nebude od přijímací zkoušky upuštěno, obdrží písemné pozvání k přijímací zkoušce nejpozději 4 týdny před stanoveným datem konání přijímací zkoušky.

   Přihláška:
   • se podává prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2017
   • musí obsahovat vyplněný prospěch na střední škole
   • musí obsahovat zatržení textu „Žádám o přijetí bez přijímací zkoušky“
   • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 590,-Kč. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. února 2017, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.


   Formulář žádosti o upuštění od přijímací zkoušky naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/zadost-o-bonifikaci-nebo-upusteni-od-prijimaci-zkousky
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Fakulta vydává modelové otázky z fyziky, chemie a biologie přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Kurz typu A probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.30 hod. lichý týden - přednášky z fyziky a chemie,
   sudý týden - přednášky z biologie a latiny. CENA: 7.000,-- Kč.

   Kurz typu B probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá 1x za měsíc v sobotu od 8.30 do 13.30 hod. přednášky - z fyziky, chemie a biologie.
   CENA: 5.000,-- Kč.
   Tento kurz je vhodný pro mimopražské zájemce.
   Více informací na www.lf1.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Po absolvování 5letého studijního oboru zubního lékařství bude absolvent připraven prakticky i teoreticky k samostatné činnosti v oboru praktické zubní lékařství, k zahájení přípravy pro získání odborných osvědčení pro jednotlivé odbornosti praktického zubního lékařství, připraven na zahájení specializační přípravy pro obor ortodoncie, připraven k činnostem na fakultních klinikách zubního lékařství, a to i v rámci postgraduální vědecké přípravy.