Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Kmenový obor: Všeobecné lékařství (5103T000)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Všeobecné lékařství (M5103)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 690
  Standardní doba studia: 6 let
  Krátká poznámka: předpokládaný počet přijímaných je 690 pro program Všeobecné lékařství (včetně uchazečů, u kterých bylo upuštěno od přijímací zkoušky)
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  792 / 3290

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělen titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských specializačních oborech.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška proběhne dne 9. června 2017. Uchazeči, kteří si podají přihlášku současně na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Celkem 300 otázek, z každého předmětu 100 otázek. U otázek v testech může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za testy: 0 - 300. Bonifikace z matematiky: 20 bodů. Celkový možný počet bodů: 0 - 320.

   Uchazeči mohou navíc získat bonifikaci 20 bodů v rámci přijímacího řízení při současném splnění všech těchto podmínek:
   1. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a nebyl klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).
   2. Prospěch z povinného předmětu matematika uvede uchazeč do přihlášky ke studiu. Uchazeč (student střední školy i její absolvent) vyplní do přihlášky známku z předmětu podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a za pololetí ve 4. ročníku. U víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia.
   3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia. Prospěch z povinného předmětu český jazyk na střední škole uvede uchazeč do přihlášky ke studiu. Uchazeč (student střední školy i její absolvent) vyplní do přihlášky známku z předmětu podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a za pololetí ve 4. ročníku. U víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia.
   4. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o bonifikaci a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení.) Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).
   5. Uchazeč je povinen žádost o bonifikaci zatrhnout také v elektronické přihlášce.

   Formulář žádosti o bonifikaci naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/zadost-o-bonifikaci-nebo-upusteni-od-prijimaci-zkousky
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím SISu do 28. února 2017
   • úspěšné ukončení středoškolského vzdělání maturitou
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou (tzn. od přijímací zkoušky bude upuštěno) u 300 uchazečů do programu Všeobecné lékařství, jejichž výsledný průměr známek uvedených na přihlášce ke studiu je nejvýše 1,20 včetně a kteří splní následující podmínky:
   1. Uchazeč studuje střední školu ve školním roce 2016/2017 a ukončí studium maturitní zkouškou
   2. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku tří profilových předmětů fyzika, chemie, biologie v délce alespoň jeden školní rok v průběhu posledních dvou školních let studia a nebyl klasifikován horší známkou než 2 (chvalitebně).
   3. Uchazeč absolvoval na střední škole výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia.
   4. Prospěch na střední škole (u čtyřletých středních škol za 1.,2.,3. ročník „koncová“ a 4. ročník pololetní vysvědčení; u víceletých gymnázií analogicky za poslední čtyři roky studia) bude uveden v elektronické přihlášce (nezapočítává se maturitní vysvědčení, známky z chování a nepovinné předměty).
   5. Uchazeč zašle v listinné podobě i) žádost o upuštění od přijímací zkoušky a ii) úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení). Tyto dokumenty uvedené pod písmenem i) a ii) zašle uchazeč na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, a to nejpozději do 28. 2. 2017 (rozhodující je datum odeslání).
   6. Uchazeč doloží skutečnost, že dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (maturitní vysvědčení) a splnil podmínku uvedenou v bodě 1., a to nejpozději do 30. září 2017.

   Podle kritérií obsažených v podmínkách bude vytvořeno dle výsledného průměru známek pořadí uchazečů o studium. Uchazeč, který dosáhne stejného výsledného průměru známek jako poslední uchazeč přijatý dle kritérií obsažených v podmínkách, bude také přijat. U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží ostatní uchazeči, u nichž budou podmínky přijetí ověřovány přijímací zkouškou, nejpozději 4 týdny před stanoveným datem konání přijímací zkoušky.

   Přihláška:
   • se podává prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2017
   • musí obsahovat vyplněný prospěch na střední škole
   • musí obsahovat zatržení textu „Žádám o přijetí bez přijímací zkoušky“
   • za přihlášku musí být uhrazen poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 590,-Kč. Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty v termínu do 28. února 2017, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

   Formulář žádosti o upuštění od přijímací zkoušky naleznete zde: http://www.lf1.cuni.cz/zadost-o-bonifikaci-nebo-upusteni-od-prijimaci-zkousky
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Fakulta vydává modelové otázky z fyziky, chemie a biologie přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testech.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Kurz typu A probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.30 hod. lichý týden - přednášky z fyziky a chemie,
   sudý týden - přednášky z biologie a latiny. CENA: 7.000,-- Kč.

   Kurz typu B probíhá od října 2016 do května 2017

   probíhá 1x za měsíc v sobotu od 8.30 do 13.30 hod. přednášky - z fyziky, chemie a biologie.
   CENA: 5.000,-- Kč.
   Tento kurz je vhodný pro mimopražské zájemce.
   Více informací na www.lf1.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent studia tohoto programu je lékař se širokým všeobecným lékařským vzděláním a s důkladným teoretickým základem. Je schopný pracovat vědecky i prakticky, je vyškolen v komunikaci a je připraven poskytovat základní lékařskou péči o dospělé obyvatelstvo, péči v oborech dětského lékařství i v oborech hygieny a epidemiologie. Je připraven k přijímání budoucích nových poznatků a k další specializaci v některém z oborů medicíny nebo zastávat zdravotnickou funkci. Během studia byl seznámen s etickými, právními a morálními zásadami lékařského povolání.