Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Nutriční specialista (5345T032)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 35
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  22 / 22

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Navazující magisterský obor Nutriční specialista je koncipován v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Nutriční terapeut. Uchazeči o studium musí mít buď úspěšně absolvovaný akreditovaný bakalářský stupeň studia oboru Nutriční terapeut nebo mají Osvědčení o získání odborné způsobilosti nutričního terapeuta vydané Ministerstvem zdravotnictví. Cílem studia je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci poruch výživy všech věkových skupin.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2017. Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů výuky bakalářského studia oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě. Celkem 50 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za test: 0 - 50. Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2017
   • ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu obor Nutriční terapeut nebo jiném programu ošetřovatelského zaměření
   • prokázání odborné způsobilosti nutričního terapeuta ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, písm. a),b),c) zákona č. 96/2004 Sb.
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Nutriční specialista získají ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, specializovanou způsobilost dle nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí:
   1.v oboru Výživa dětí s označením odbornosti specialistů Nutriční terapeut pro výživu dětí a
   2.v oboru Výživa dospělých s označením odbornosti specialistů Nutriční terapeut pro výživu dospělých.