Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Intenzivní péče (5345T024)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 40
  Maximální počet přijímaných:  
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka:  
  Paralelní v Aj:  
  Výše poplatku za studium v Aj:  
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky:  

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  35 / 125

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Obor je určen pouze pro uchazeče, kteří mají způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra z předchozího studia na střední, vyšší nebo vysoké škole a zároveň mají ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu ošetřovatelského zaměření. Obor není určen pro zdravotnické záchranáře, pokud současně nesplňují podmínku způsobilosti k výkonu povolání všeobecná sestra z předchozího studia. Cílem studia je prohloubení odborné způsobilosti získané v bakalářském studiu, získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče a příprava vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v tomto oboru, kteří budou plnit koordinační, kontrolní a řídící funkce. Absolventi jsou v rozsahu své specializované způsobilosti připraveni v souladu s platnou legislativou provádět a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči v tomto oboru.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2017. Přijímací řízení se bude skládat z písemného testu, který bude vypracován z tematických okruhů výuky bakalářského studia oboru Všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě. Celkem 100 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za test: 0 - 100. Písemný test skládají všichni uchazeči bez výjimky. Bonifikace za praxi: 0 - 100 bodů. Celkový možný počet bodů: 0 - 200.

   Bonifikace: uchazeči, kteří prokáží zaměstnavatelem potvrzené minimálně 2 roky aktivní praxe během posledních 6 let v oboru intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační péče nebo neodkladné péče při pracovním úvazku 1,0 ve zdravotnickém zařízení do data podání přihlášky (vloží do SIS jako přílohu přihlášky), získají bonifikaci 100 bodů. Uchazeči, kteří prokáží zaměstnavatelem potvrzenou praxi v oboru v menším rozsahu, nejméně však 1 rok při úvazku 1,0 získají poměrnou část bodů. (24 měsíců – 100 bodů, 18 měsíců – 75 bodů, 12 měsíců - 50 bodů)
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím studijního informačního systému (SIS) do 28. února 2017
   • prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 96/2004 Sb. (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra nebo diplom absolvovaného studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra).
   • ukončené VŠ vzdělání ve studijním programu ošetřovatelského zaměření
   • prokázání zdravotní způsobilosti ke studiu v oboru všeobecná sestra včetně nároků kladených na absolvování odborné praxe během studia na pracovištích intenzivní medicíny, anesteziologie a urgentní medicíny (uchazeč dokládá u zápisu)
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolventi získají ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, specializovanou způsobilost dle nařízení vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v oboru Intenzivní péče s označením odbornosti specialistů Sestra pro intenzivní péči.