Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Adiktologie (5345T022)

  Fakulta: 1. lékařská fakulta
  Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  36 / 36

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Adiktolog má výhodné vzdělání pro práci protidrogového koordinátora (krajského a místního), pro povolání poradce se specializací v problematice návykových látek, pro pokračování v oboru na poli výzkumu atd.. Jeho uplatnění může být v oblasti sociálních a zdravotních oborů, které se s problematikou návykových látek setkávají nejčastěji, s dobrou průpravou k práci v oblasti duševního zdraví.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Písemná přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2017. Při písemné části přijímací zkoušky se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 100 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Minimální a maximální možný počet bodů za test z biologie: 0 - 100 bodů.
   Uchazeči o studium oboru adiktologie navíc skládají krátký písemný test z tématických okruhů výuky bakalářského studia oboru Adiktologie. Celkem 50 otázek.
   U otázek v testu z adiktologie může být pouze jedna správná odpověď a správně zodpovězená otázka se hodnotí jedním bodem. Minimální a maximální počet bodů za test z adiktologie: 0 - 50 bodů.

   Celkový maximální možný počet bodů z obou testů přijímací zkoušky pro obor adiktologie je 150 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   • podání přihlášky prostřednictvím SISu do 28. února 2017
   • ukončené VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu ve stejné či obdobné oblasti studia
   • úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
   • uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 na území České republiky
   • do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Děkan fakulty oznamuje, že splnění podmínek pro přijetí nebude ověřováno přijímací zkouškou u těch uchazečů, kteří ve školním roce 2016/2017 absolvují VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, a jejichž prospěchový průměr všech zkoušek v bakalářském studiu za 1. a 2. ročník studia byl nejvýše 1,50 (včetně). U ostatních uchazečů nebude od přijímací zkoušky upuštěno. Písemné pozvání k přijímací zkoušce obdrží ostatní uchazeči, u nichž podmínky přijetí budou ověřovány přijímací zkouškou, nejpozději 4 týdny před stanoveným datem konání přijímací zkoušky.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Fakulta vydává modelové otázky přibližující uchazečům okruhy učiva, které se může vyskytovat v testu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Adiktologové se získaným magisterským vzděláním budou dobře připraveni pro potřeby současné praxe, zejména s ohledem na požadavky kladené na odborné pracovníky ve zdravotnictví, včetně požadavků na vedoucí funkce (vedoucí oddělení, programu atd.). Součástí odborné průpravy je zvládnutí základů manažerských dovedností, a předpokládá se tedy, že kromě výrazně vyšší flexibility na pracovním trhu bude možné s adiktology majícími magisterské studium počítat v této oblasti stejně tak jako k výkonu samostatného zdravotního povolání bez dohledu (např. v rámci připravovaných adiktologických ambulancí).