Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Katolická teologie (6141T020)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (M6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 5 let
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  9 / 13

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Magisterský studijní obor Katolická teologie je součástí studijního programu Teologie. Standardní doba studia je 5 let, forma studia je prezenční. Studijní obor je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie. Základní předměty jsou probírány v nutném rozsahu; ve své hlavní artikulaci pokrývají zejména oblast filosofie, biblistiky, systematické teologie a pastorálních oborů. Předměty podpůrné umožňují rozvinutí teoretických poznatků a zvládnutí aplikace vědeckého bádání v praxi, zejména pastorační, katechetické a pedagogické.

   V souladu s apoštolskou konstitucí Sapientia Christiana směřuje celý komplex předmětů k recepci a interpretaci křesťanského zjevení a toho, co je s ním spojeno; systematickému vysvětlování těchto skutečností; řešení základních a aktuálních problémů lidského osobního i společenského života v jejich světle; zvažování těchto skutečností ve vztahu k novým vědeckým poznatkům a k sociálně-kulturní situaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, umožňuje studijní obor zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí duchovní i laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení. Rovněž absolventy připravuje k dalšímu samostatnému vědeckému bádání, zejména v navazujících doktorských studijních programech.  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová – ústní zkouška


   Obsah přijímací zkoušky:

   1. základní znalosti z biblistiky, katolické věrouky (dogmatika, morálka, spirituální teologie), liturgiky a přehledu o životě katolické církve (max. 20 bodů)

   2. kulturně společenský přehled včetně církevních dějin (max. 20 bodů)

   3. obsah přečtené odborné literatury z oboru – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky; na konci seznamu uchazeč uvede cizí jazyk, v němž je schopen číst odbornou literaturu (max. 20 bodů)   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60

   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou, úspěšně vykonat přijímací zkoušku a předložit Osvědčení o osobní integritě.


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001
   Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001
   nebo:
   Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011
   FRANZEN, A., Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 32006
   STRUPE, U. – KIRCHSCHLÄGER, W., Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 2000
   PETROSILLO, P., Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
   RATZINGER, J., Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007
   nebo:
   KASPER, W., Uvedení do víry. Trinitas 2003
   KASPER, W., Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad 2006
   PELIKÁN, J., Ježíš v proměnách staletí. Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008
   RICHTER, K. Liturgie a život, Praha:Vyšehrad, 2003
   SKOBLÍK, J., Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 1997
   ŠPIDLÍK, T., Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000
   nebo:
   SHELDRAKE, P., Spiritualita a historie. Brno: CDK, 2003
   WEISMEYER, J., Život v plnosti. Dějiny teologie a duchovního života. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Vzdělání v studijním oboru Katolická teologie poskytuje intelektuální předpoklady pro výkon duchovenské činnosti ve farnostech, samostatnou pastorační práci ve všech institucích katolické církve, specializované formy pastorace v církevních institucích, výuku náboženství a etiky na základních a středních školách a působení ve státních, společenských i soukromých organizacích včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih, rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. Absolvent získává v souladu s § 14 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, odbornou kvalifikaci „učitel náboženství“.