Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Teologické nauky (6141T069)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (N6141)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  19 / 27

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Navazující magisterský studijní obor Teologické nauky je součástí studijního programu Teologie. Ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, tento magisterský program a obor navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní program a obor zabezpečovaný Katolickou teologickou fakultou, přičemž doplňuje a rozšiřuje teoretické poznatky i jejich aplikaci. Standardní doba studia je 2 roky, forma studia je kombinovaná. Studijní obor Teologické nauky – v souladu s dekretem 2. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků a s apoštolským listem Jana Pavla II. Christifideles laici o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, a ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová - písemný test


   Obsah přijímací zkoušky:

   a) znalosti z biblistiky (max. 20 bodů)

   b) znalosti z dogmatické, morální a spirituální teologie a z liturgiky (max. 20 bodů)

   c) znalost cizího jazyka na úrovni porozumění psanému textu z oblasti teologie – uchazeč si vybere z jazyků: angličtina, němčina, italština (max. 20 bodů).


   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60

   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu, úspěšně vykonat přijímací zkoušku a předložit osvědčení o osobní integritě.


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí splňovat všechny podmínky přijímacího řízení pro uvedený studijní program a obor a alespoň jednu z následujících podmínek:

   a) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky a na KTF UK již absolvoval studijní obor Teologické nauky v bakalářském studijním programu a úspěšně složil státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce s prospěchem do 1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů);

   b) hlásí se do navazujícího magisterského studijního oboru Teologické nauky a na jiné teologické fakultě již absolvoval bakalářský nebo navazující magisterský nebo magisterský studijní program, který je podobný studijnímu oboru Teologické nauky v bakalářském studijním programu na KTF UK (absolventi jiné fakulty než KTF UK doloží úředně ověřeným výpisem absolvovaných předmětů), a úspěšně složil státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské, resp. diplomové práce s prospěchem do 1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů).

   Uchazeč, který žádá o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, musí podat na samostatném listu papíru žádost o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky. Žádost musí být podána v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a vlastnoručně podepsaná. Žádost se podává do 1.4.2017. Žádost zaslaná prostřednictvím e-mailu musí být do 5 dnů doplněna v listinné formě.

   Pokud je uchazeč absolventem KTF UK – nemusí k přihlášce přikládat: úředně ověřenou kopii VŠ diplomu a osvědčení o sobní integritě. Splňuje-li podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky.


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Dokumenty 2. vatikánského koncilu, Praha: Zvon 1995
   Weber, H., Všeobecná morální teologie, Praha: Zvon – Vyšehrad 1998
   Keller, E., Velké tajemství církve: meditace k Lumen gentium, Kostelní Vydří 1995
   Lang, A., Němec, D., Štampach, O., Církev sloup a opora pravdy: fundamentální teologie, Olomouc 1993.
   Pospíšil, C. V., Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Kostelní Vydří 2005.
   Pospíšil, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha 2002.
   Pospíšil, C. V., Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie, Kostelní Vydří 2009.
   Schmaus, M., Církev, Řím 1983.
   Granat, W., K člověku a Bohu v Kristu, díl 2, Řím 1982.
   Boublík, V., Boží lid, Kostelní Vydří 1997.
   Ratzinger, J., Církev jako společenství, Praha 1995.
   Schmaus, M., Sviatosti, Rím 1981.
   Rahner, K., Základy křesťanské víry, Svitavy 2002.
   Katechismus katolické církve, 3. díl. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2001.
   Weber, H. Všeobecná morální teologie. Praha 1998
   Skoblík, Jiří: Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum, 1997.
   Peschke, K.H. Křesťanská etika. Praha 1999.
   Kohut, P. V., Co je spirituální teologie?, Kostelní Vydří, 2007.
   Špidlík, T., Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad, 2000.
   Opatrný, A. Pastorace v postmoderní společnosti. Kostelní Vydří: KN, 2001.
   Svatošová, M., Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo,1995.
   Kol.: Křesťanská iniciace. Sborník z 3. vědecké katechetické konference, Praha 2009.
   Vojtíšek, Z., Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, Brno, 2005.
   Dokumenty liturgické obnovy, Matice cyrilometodějská, Olomouc 1994.
   Katechismus katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 22001, odst. 1066-1690.
   Adam, A., Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad, Praha 2001.
   Kunetka, F., Slavnost našeho vykoupení. Nástin liturgické teologie, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997.
   Alberich, E., Dřímal, L., Katechetika, Praha: Portál, 2008.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Vzdělání ve studijním oboru Teologické nauky poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou práci ve státních, občanských, církevních i soukromých institucích zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího a pastoračního charakteru. Absolvent bude schopen působit v institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a ve státních, společenských i soukromých organizacích, v nichž je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. Absolvent získává v souladu s § 14 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, odbornou kvalifikaci "učitel náboženství".