Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Dějiny křesťanského umění (8109T001)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 47

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Navazující magisterský studijní obor Dějiny křesťanského umění je součástí studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury; ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, navazuje na stejnojmenný bakalářský studijní program a obor zabezpečovaný Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Standardní doba studia je 2 roky, forma studia je prezenční. Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru dějin výtvarného umění, se zvláštním zřetelem ke křesťanskému umění. Cílem je rozvinout u studentů schopnost samostatným a tvůrčím způsobem přistupovat k uměleckohistorickým problémům.

   Vedle studia dějin umění se zvláštním zaměřením na díla umění křesťanského zahrnuje studijní program obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Speciálním zaměřením uměleckohistorických oborů a skladbou oborů pomocných se toto studium výrazně odlišuje od zaměření studia dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová – ústní forma

   Obsah přijímací zkoušky:
   Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče a dále:

   a) znalost odborné uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

   - publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0 - 5 bodů)

   - prokázání orientace ve zvolených publikacích (0 - 5 bodů)


   b) orientace v oboru z hlediska metodologického (max. 10 bodů)

   c) znalost vývoje evropského a světového umění a odborné literatury (max. 10 bodů)

   d) představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)


   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí splnit všechny podmínky přijímacího řízení pro uvedený studijní program a studijní obor a absolvovat studijní obor Dějiny křesťanského umění v bakalářském studijním programu na KTF UK nebo na jiné vysoké škole tak, že v žádné části státní závěrečné zkoušky nebyl hodnocen stupněm „dobře“.

   Uchazeč, který žádá o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, musí podat na samostatném listu papíru žádost o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky. Žádost musí být podána v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a vlastnoručně podepsaná. Žádost se podává do 1.4.2017. Žádost zaslaná prostřednictvím e-mailu musí být do 5 dnů doplněna v listinné formě.

   Pokud je uchazeč absolventem KTF UK – nemusí k přihlášce přikládat: úředně ověřenou kopii VŠ diplomu. Splňuje-li podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky.


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   BALEKA, J.: Výkladový slovník dějin umění. Praha
   BECKWITH, J.: Early Medieval Art. New York, 1992
   BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
   Dějiny českého výtvarného umění I/1,2, II/1,2, III/1,2, IV/1,2 (kol. autorů). Praha: Academia, 1984 sq.
   HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha : Academia, 1984 (1989)
   HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha : Orbis, 1972
   HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ: Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha : Slovart, 2005
   HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN , J. POCHE, E., VACKOVÁ, J.: Kunst der Renaissance in Böhmen. Praha, 1979
   CHADRABA, R. (ed.): Kapitoly z českého dějepisu umění 1,2. Praha, 1986-87
   KRÁSA, J.: České iluminované rukopisy 13.-16. století. Praha, 1990
   KROUPA, J.: Školy dějin umění – metodologie dějin umění. Brno, 2000
   LAHODA, V. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha, 1998
   LAMAČ, M.: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha, 1988
   LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století. Praha: Artia, 1981
   MARTINDALE, A.: Gothic art. New York, 1994
   MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech. Praha: Melantrich, 1951
   MERELL, J.: Malý bohovědný slovník. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1963
   DE MICHELI, M.: Umělecké avantgardy 20. století, Praha: SNKLU, 1964
   POCHE, E. a kol.: Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 1988
   ROLF, T.: Die Kunst des Barocks. Köln, 1997
   RYNEŠ, V.: Atributy světců. Roztoky: Oblastní muzeum, 1969
   STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly. Olomouc: (s.n.), 1992
   SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník. Praha: SNTL, 1961
   WITTLICH, P.: Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha, 1992
   WITTLICH, P.: Umění a život. Doba secese. Praha, 1987
   SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E.: Barock in Böhmen. München 1964

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent magisterského studia Dějiny křesťanského umění bude mít důkladné znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 20. století. Studium jej připravuje k samostatné vědecké a badatelské práci, k invenčnímu zpracovávání závažných problémů oboru a směřuje k jeho přípravě pro práci ve vědeckých institucích, institucích státní správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice, v oblasti péče o sakrální a jiné památky, pro pedagogické působení na středních a vysokých školách. Cílem je nejen dovést studenta k důkladnému poznání dějin umění v širokém kontextu, ale i k samostatnému a tvůrčímu přístupu k uměleckohistorickým problémům.

   Do studijního programu jsou zařazeny předměty připravující k výkonu zaměstnání v oboru památkové péče, v muzeích, galeriích a v dalších kulturních institucích. Jsou připravováni pro práci v institucích a zařízeních církevních, zejména pokud jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů, ať už jde o biskupství, kláštery, vikariáty ad.