Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Aplikovaná etika (6101T025)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Humanitní studia (N6107)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  23 / 35

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Studijní obor Aplikovaná etika ve svém obsahu navazuje na bakalářský studijní obor Teologické nauky zabezpečovaný Katolickou teologickou fakultou UK a na další humanitní a sociálně zaměřené bakalářské studijní programy a obory jiných fakult a škol. Jejich obsah doplňuje, rozvíjí a staví do etických kontextů. Zároveň poskytuje specializaci v oblasti křesťanské sociální etiky.

   Studijní obor reaguje na zřejmou společenskou poptávku a nabízí možnost vzdělání v základních oblastech aplikované etiky – hospodářské, politické, lékařské a právní. Obor má za cíl zprostředkovat studentům kompetence, které jim umožní identifikovat, pojmenovávat a rozpracovávat etické otázky současnosti. Chce tak činit s návazností na křesťanskou antropologii, pojednávající o člověku tak, jak mu rozumí křesťanství.

   Cílem oboru je naučit studenty samostatné kritické reflexi etických problémů, respektující komplexitu těchto problémů i rozdílnost možných odpovědí.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová – ústní zkouška

   Průběh přijímací zkoušky:

   1. Uchazeč obdrží text vybraný z odborné literatury (teologická etika) ve zvoleném cizím jazyce (výběr z angličtiny, němčiny, francouzštiny a italštiny) a ve zkušební místnosti bude mít čas (cca 15 minut), aby text přečetl a připravil si odpovědi na otázky pod textem. Otázky se vztahují k porozumění textu a obecným znalostem. Při přípravě nelze používat slovník ani jiné pomůcky. Před komisí odpovídá česky na otázky pod textem.(max. 10 bodů)

   2. Uchazeč uvede, kterou knihu z doporučené literatury nastudoval, a komise prověří pochopení a znalost, které se vztahují ke zvolené knize.(max. 10 bodů)

   3. Dále je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče (uchazeč si k přijímací zkoušce přinese seznam přečtené literatury). Pohovor se zaměří na uchazečovu představu o specializaci v rámci navazujícího magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce. (max. 10 bodů)


   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 30

   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 15
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky není možné.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí mít k přijímací zkoušce prostudovánu alespoň jednu z uvedených publikací:

   ANZENBACHER Arno, Úvod do etiky, Praha : Zvon 1994.
   GAUCHET Marcel, Odkouzlení světa: dějiny náboženství jako věci veřejné, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 2004.
   KÜNG Hans, Světový étos pro politiku a hospodářství, Praha : Vyšehrad 1999.
   SUTOR Bernhard, Politická etika, Praha : OIKOYMENH 1996.
   WEBER Hans, Všeobecná morální teologie, Praha : Zvon – Vyšehrad 1998.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent oboru najde profesní uplatnění zejména v těchto oblastech:

   • oblast činnosti nestátních a neziskových ekologických, lidskoprávních či místních aktivistických organizací působících ve veřejném prostoru a plnících kontrolní roli – tzv. „watch-dog“, „public policy“, „think tank“ a „advocacy“ organizace,

   • oblast firemního působení ve smyslu konceptu společenské odpovědnosti firem (SOF), činnost v nově vznikajících odděleních a odborech pro SOF,

   • oblast utváření a uskutečňování minimálních závazných standardů jednání (tzv. etických kodexů) ve státním, veřejném i soukromém sektoru (činnost tzv. etických pověřenců a práce etických komisí),

   • oblast profesního působení na pracovních pozicích v soukromém i veřejném sektoru vyžadujících kompetenci při řešení etických problémů (oblast medicíny a pečovatelství, oblast sociální pomoci a podpory, oblast výzkumu, oblast personálního managementu, oblast mediálního působení)

   • oblast výuky aplikované etiky na gymnáziích, středních a vyšších odborných školách (zejména zdravotnických, sociálních, veřejnosprávních atd.)