Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Dějiny křesťanského umění (8109R001)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  36 / 58

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění je součástí studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. Standardní doba studia je 3 roky, forma studia je prezenční. Studijní obor Dějiny křesťanského umění je zaměřen na poznání dějin výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a uměleckého řemesla) se zvláštním zřetelem ke křesťanskému sakrálnímu umění, a to v kontextu teologickém, historickém a kulturním. Vedle dějin umění, zejména sakrálního, zahrnuje proto studium obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.
   Absolvent získává zevrubné znalosti z dějin českého umění od počátků až po současnost, se zvláštním zaměřením na umění sakrální, z dějin umění evropského s týmž zaměřením (do r. 1800) a světového v 19. a 20. století; zná základy pomocných věd historických, základy křesťanského učení a církevní dějiny; je jazykově vybaven pro odbornou činnost. Je připraven zejména pro práci v institucích zabývajících se výzkumem a ochranou kulturních památek.


  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová – ústní forma

   Obsah přijímací zkoušky:
   Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k bakalářskému studiu, orientace v oboru, především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče.

   a) znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky ( max.10 bodů)

   - publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0 - 5 bodů)

   - prokázání orientace ve zvolených publikacích (0 - 5 bodů)

   b) znalost památek regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

   c) orientační znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů)

   d) aktivní zájem o obor (max. 10 bodů)

   - znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0 - 2 body)

   - znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0 - 2 body)

   - dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské práce atp.) (0 - 2 body)

   - účast na konferencích (0 - 2 body)

   - práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0 - 2 body)


   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   BALEKA, J.: Výkladový slovník dějin umění, Praha
   BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991
   Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2), Praha: Academia 1984 sq.
   HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991
   HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972
   HEROUT, J.: Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994
   MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951
   MERELL, J.: Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963
   Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I,II, Praha: Academia 1995
   PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn
   RYNEŠ, V.: Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969
   STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992
   SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Vzdělání v oboru Dějiny křesťanského umění poskytuje intelektuální předpoklady pro práci v institucích památkové péče, v muzeích a galeriích, v institucích a privátních firmách zabývajících se archeologií středověku, obnovou a restaurováním památek; v institucích a zařízeních církevních (biskupství, klášterů atp.), zejména pokud jde o oblast ochrany, údržby a obnovy památek a sbírkových fondů; v institucích státní správy, ve státních a veřejných institucích kulturního zaměření, v publicistice.