Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Dějiny evropské kultury (7105R074)

  Fakulta: Katolická teologická fakulta
  Studijní program: Historické vědy (B7105)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  21 / 52

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Cílem studia bakalářského studijního programu Historické vědy je naučit studenty základům vědecké práce – heuristickým dovednostem, schopnosti kriticky pracovat s prameny a sekundární literaturou a dalšími zdroji informací, samostatně rozpoznávat, formulovat a řešit badatelské problémy odpovídající obsahu a zaměření bakalářského studia. Studium má absolventa připravit k pracovním aktivitám v kulturní sféře. Je orientováno na osvojení si hlavních praktických činností souvisejících s výkonem odborných prací ve výzkumu, v památkové péči, muzejní a galerijní činnosti, v archivech, ale i v oblasti cestovního ruchu, v žurnalistice, v redakční, nakladatelské a jiné osvětové činnosti.

   Cílem studia je kvalitně připravit studenty buď k navázání na pokračující magisterský studijní program, nebo k okamžitému výkonu povolání, které předpokládá dobrou znalost historie, dějin výtvarného umění, literatury, duchovních věd, i oborů příbuzných. Studijní program je sestaven tak, aby pro studenty v případě jejich zájmu otevíral možnost ke studiu vyšší odbornosti v jednotlivých studijních disciplinách (dějiny umění, historie, literární věda, duchovní vědy).
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijímací zkouška je jednokolová – ústní forma

   Obsah přijímací zkoušky:

   a) znalost základní literatury týkající se historie, dějin umění a dějin literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

   - publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0 - 5 bodů)

   - prokázání orientace vve zvolených publikacích (0 - 5 bodů)

   b) celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

   c) dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů)

   d) aktivní zájem o obor (max. 10 bodů)

   - znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0 - 2 body)

   - znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0 - 2 body)

   - dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské práce atp.) (0 - 2 body)

   - účast na konferencích (0 - 2 body)

   - práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0 - 2 body)
   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1) HISTORIE

   CARBONELL, Ch.-O. a kol.: Evropské dějiny Evropy. Praha 2003
   DAVIES, N.: Evropa. Praha 2000
   DVOŘÁK, L./ ŠVANKMAJER, M./ MOULIS, V./ VEBER, V./ SLÁDEK, Z.: Dějiny Ruska. Praha 2004
   FERRO, M.: Dějiny Francie. Praha 2011
   GELLNER, A.: Národy a nacionalismus. Praha 1993
   HOBSBAWM, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1918. Praha 1997
   Kronika světových dějin. Praha 2004
   KÜNG, H.: Po stopách světových náboženství. Brno 2006
   LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991
   MORGAN, K. O.: Dějiny Anglie. Praha 2011
   PÁNEK, J. / TŮMA, O.: Dějiny českých zemí. Praha 2008
   PETRÁŇ, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury, I. 1-2. Praha 1985
   STEVENSON, J.: Dějiny Evropy. Od nejstarších civilizací do počátku třetího tisíciletí. Praha 2004
   VOLLRATHOVÁ, H./ MÜLLER, H./ KRIEGER, K. F.: Dějiny Německa. Praha 2004


   2) DĚJINY UMĚNÍ

   BLAŽÍČEK, O. J./ KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
   Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2). Praha
   HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
   HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha 1972
   HEROUT, J.: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994
   MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech. Praha 1951
   MERELL, J.: Malý bohovědný slovník. Praha 1963
   Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I, II. Praha 1995
   PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-10. Praha 1977nn
   RYNEŠ, V.: Atributy světců. Roztoky 1969
   STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly. Olomouc 1992
   SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník. Praha 1961
   ROYT J.: Slovník biblické ikonografie. Praha 2010


   3) DĚJINY LITERATURY

   AUERBACH, E.: Mimesis. Praha 1998
   Česká literatura na předělu století (sborník). Jinočany 2001
   ČERNÝ, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti, I.-IV. Praha 1996-2009
   MED, J.: Spisovatelé ve stínu. Praha 1995
   MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z estetiky. Praha 1971
   PECHAR, J.: Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha 1999
   ŠALDA, F. X.: Boje o zítřek. Praha 2000
   ŠALDA, F. X.: Umění a náboženství. Praha 1914
   VAŠICA, J.: České literární baroko. Brno 1995
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent je schopen samostatně vykonávat evidenční výzkum, shromažďovat a uchovávat sbírkové předměty, zabezpečovat dokumentaci sbírek, resp. památek, jejich odbornou ochranu, uplatňovat metody obnovy, prezentace a zpřístupnění památek a participovat na tvorbě výstav. Dokáže prezentovat výsledky vědecké práce a podílet se na expozičních a edičních projektech. Má znalosti základních etap ochrany kulturního dědictví v Evropě a v České republice, legislativních norem a mezinárodních dokumentů o ochraně kulturního dědictví.

   • kvalifikační připravenost a profesní adaptabilita na podmínky a požadavky praxe:
   Absolvent zvládl teoretické a metodologické problémy ochrany kulturního dědictví s důrazem na ochranu hnutelného kulturního dědictví v muzeích a galeriích, stejně tak i nehnutelného kulturního dědictví chráněného v rámci památkové péče. Je připraven vykonávat praktické činnosti zejména v oblasti dokumentace předmětů a písemností, bibliografie, heuristiky určené k vědeckému výzkumu, vykonávat základní práce v muzeích, archivech i vědeckých institucích. Je připraven pro praxi jako kvalifikovaný dokumentátor a správce sbírek. Zvládá koncipování odborných textů (na úrovni bakalářské práce), je schopen samostatně řešit úkoly, a zároveň tvořivě spolupracovat v pracovních týmech s pracovníky činnými v příbuzných oborech (archeologie, historie umění, literární věda atd.). Je připraven na širší adaptabilitu ve výběru teoretických i praktických činností se zaměřením na péči o kulturní dědictví v rámci správy památkově chráněných objektů v majetku státu, samosprávy a soukromých subjektů, v aktivitách nestátních organizací, občanských sdruženích a iniciativ apod., při ochraně památek v terénu, při jejich prezentaci a popularizaci u veřejnosti v muzejní a galerijní praxi a v médiích, případně v rámci cestovního ruchu. Absolvent se uplatní jako odborný pracovník v daném oboru, tzn. je schopen samostatně řešit odborné úkoly, nebo jako autor popularizovat vědecké poznatky v různých médiích (knižní trh, tisk, televize, rozhlas, film, internet ap.). Studium poskytuje předpoklady pro uplatnění v odborně zaměřených, kulturních, informačních, vzdělávacích institucích či sdělovacích prostředcích. Absolvent dokáže využít znalostí myšlenkových a náboženských tradic k nezaujatému hodnocení a formulování stanovisek. Dokáže se orientovat v bohaté evropské kulturní tradici.