Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Studia dlouhověkosti (6107V040)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (P6107)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 55000 Kč (2000 Euro)
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Obor Studia dlouhověkosti- Longevity Studies umožňuje hlubší a širší pochopení souvislostí a výzev spojených s prodlužujícím se lidským věkem v kontextu dalších změn ve společnosti a připravuje na kvalifikované hledání odpovědí a řešení teoretických i praktických otázek a etických souvislostí. Obor reaguje na probíhající demografické změny nejen ve smyslu stárnutí populace (kterým se zabývá gerontologie), ale také na prodlužování jednotlivých životních etap i na skutečnost, že se prodlužuje délka života lidí se zdravotním postižením a chronickou nemocností i dalších specifických skupin.
   Obor Studia dlouhověkosti – Longevity Studies nabízí integrované studium na pomezí humanitních, sociálních, biomedicinských a dalších zejména aplikovaných věd. Obor reaguje na poptávku po odborné analýze otázek spojených s dlouhověkostí a stárnutím populace ve společnosti s důrazem na potřebu odborných a vědeckých řešení a využití poznatků v různých oblastech lidské činnosti.
   Postgraduální studijní obor Studia dlouhověkosti – Longevity Studies připravuje vysoce kvalifikované odborníky ve výzkumu, expertní činnosti a transferu poznatků do praxe, kteří jsou schopni řešit na vědecké úrovni problematiku související s prodlužujícím se lidským věkem, ovládají adekvátní vědecké metody, jsou schopni koordinovat interdisciplinární týmy a publikovat nejen vědecké publikace, ale také vytvářet podklady pro rozhodování na všech adekvátních úrovních a v oblastech souvisejících s prodlužováním lidského věku.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Součástí přijímací zkoušky je
   1. Rozprava nad předloženým výzkumným záměrem. (max. 12 bodů).
   2. Ověření znalostí anglického jazyka. Znalost angličtiny umožňující samostatné studium literatury a komunikaci v rámci mezinárodního badatelského týmu, telekonference a přípravu materiálů. Tyto požadavky budou ověřovány v rámci ústní přijímací zkoušky, která bude vedena částečně v angličtině (max. 4 body).
   3. Ověření znalosti základní vědecké metodologie, prokázané základními znalostmi, eventuálně i činností a jejími výsledky, jak v oblasti teoretické, tak aplikované (max. 4 body).
   Požadavkem je zpracování výzkumného záměru disertační práce (v doporučeném rozsahu cca 6 stran), na kterém bude student pracovat a obhájení před komisí, která bude ve svém rozhodování zvažovat jak samotný záměr, tak zejména kvalitu jeho zpracování z faktického i metodického hlediska. Proto se doporučuje, aby uchazeč svůj záměr předem konzultoval s eventuálním školitelem.
   Z přijímací zkoušky lze získat max. 20 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 studiu spolu s následujícími přílohami:
   - téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného záměru (doporučuje se vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia);
   - prokázání absolvování vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9.2017). Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje;
   - stručný odborný životopis;
   - seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace.
   - ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)
   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem. Uchazeč, který získá celkem méně než 10 bodů, nemůže být přijat.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia ovládá vědecké metody relevantní pro absolventa doktorského studia humanitních oborů rozšířeného o tematické zaměření svého studia. Je schopen samostatně navrhovat a řešit vědecké projekty, expertizy, navrhovat opatření. Je schopen samostatné vědecké a pedagogické činnosti související s problematikou prodlužování lidského věku. V praxi je schopen koordinovat interprofesionální týmy v oblasti akademické, veřejné správy či samospráv i soukromém sektoru.