Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Integrální studium člověka - obecná antropologie (6107V032)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Humanitní studia (P6107)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 55000 Kč (2000 Euro)
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  14 / 15

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Toto postgraduální doktorské studium se vypisuje v prezenční a kombinované formě studia. Program umožňuje studium se zaměřením na filosofickou, historickou, sociálně-kulturní a sociolingvistickou antropologii a humánní etologii. Úkolem výuky v obecné rovině je osvojení si teoretických základů oboru a zvládnutí jeho metod a metodologie vědecko-výzkumné práce. Studijní plán doktoranda zahrnuje: - zkoušky z povinného i povinně volitelného modulu dle akreditačního materiálu; - povinnou zkoušku z živého světového jazyka; Po ukončení studia doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce student získává titul Ph.D. Koncepci studia určuje oborová rada.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Ústní přijímací zkouška se skládá z rozpravy nad projektem výzkumného záměru disertační práce a z ověření základních předpokladů pro studium oboru. (max. 10 bodů). Otázky přijímacího pohovoru ověřují způsobilost uchazeče pro řešení projektu disertační práce a soustřeďují se zejména na zvolené téma výzkumného projektu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 studiu spolu s následujícími přílohami:
   - téma disertační práce, tj. stručná anotace výzkumného projektu vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia;
   - prokázání absolvování vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9.2017). Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje;
   - stručný odborný životopis;
   - seznam odborné antropologické literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace.
   - ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)

   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent oboru se bude moci vykázat znalostí metod i praxe vědecké práce v obecně antropologických oborech, tj. filosofické, kulturní, sociální, historické a biologické antropologii, s těžištěm v oblasti vlastní specializace. Dále pak znalostí antropologické práce v terénu za rozmanitých podmínek, dodržování její etiky, schopností precizně formulovat výstupní poznatky vědecké práce a zdárně je i v konkurenci umisťovat v prestižních časopisech. Uplatnění lze získat zejména při výuce na univerzitách a jiných typech vysokých škol, při výzkumu v rámci vědeckých ústavů a nadací, nevládních organizací či jednotlivých vládních resortů (zejména v oblasti práce a sociálních věcí, zdravotnictví, vnitra zahraničí), a dále v médiích v souvislosti s popularizací poznatků antropologie a vědy obecně.