Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sociální práce (6731V012)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Sociální politika a sociální práce (P6731)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Paralelní v Aj: ano
  Výše poplatku za studium v Aj: 55000 Kč (2000 Euro)
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 3

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Postgraduální obor Sociální práce připravuje špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří ovládají výzkumné metody a umějí vytvářet koncepce, strategie a evaluace rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce.
   Studijní obor Sociální práce je realizován ve spolupráci dvou fakult, FHS UK a FF UK. Je určen pro absolventy různých oborů magisterského studijního programu Sociální práce a sociální politika. Studovat jej mohou též absolventi vysokoškolského studia příbuzných oborů, kteří mají zkušenosti s řešením sociálních problémů nebo s činností v sektoru sociálních služeb či sociální politiky a vykazují předpoklady k výzkumné a koncepční práci. Náplň studia a přístup k tématům disertací vycházejí z oboru sociální práce a mají mezioborový přesah do oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky, sociologie, příp. trestní justice, ekonomie a zdravotnictví. Otevřenost programu pro mezinárodní spolupráci je zdůrazněna požadavkem jazykové kompetence uchazečů, účastí zahraničních odborníků v oborové radě a doporučeným studijním pobytem v zahraničí (nejlépe semestrálním).
   Přihlášku na tento obor je možné podat pouze na jednu z fakult. V případě, že uchazeč podá přihlášky na obě fakulty, bude později podaná přihláška považovaná za neplatnou.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   K přijímací zkoušce uchazeč přikládá s předstihem návrh svého výzkumného záměru, který chce realizovat během svého studia. Oborová rada nepředepisuje konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům dává možnost individuální volby. Výhodou je návaznost na výzkumné zaměření katedry (http://krs.fhs.cuni.cz/). Zvolené téma uchazeč předem konzultuje se školitelem FHS a/nebo s předsedkyní oborové rady.

   Ústní přijímací zkouška se skládá z
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

   Důležitým kritériem rozhodování o přijetí je kvalita teoretického a metodického rozpracování výzkumného záměru uchazeče. Přijímací komise přihlíží též k relevanci tématu výzkumného záměru pro obor sociální práce a k dlouhodobému zaměření vědecké činnosti kateder/ fakult, a dále k jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   1. Podání vyplněné přihlášky do 30.4.2017 studiu spolu s následujícími přílohami:
   - stručnou anotaci výzkumného záměru vypracovaného společně s oprávněným školitelem ze seznamu školitelů schválených oborovou radou studia;
   - prokázání absolvování vysokoškolského studia na úrovni magisterského studijního programu (uchazeči, kteří absolvují magisterský nebo navazující magisterský studijní program po termínu podávání přihlášek, dokládají absolvování nejpozději 30.9.2017). Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, předloží doklad o rovnocennosti vzdělání v případech, kdy to zákon vyžaduje;
   - stručný odborný životopis;
   - seznam odborné literatury, kterou uchazeč prostudoval s ohledem na svůj individuální zájem a zvolené téma projektu disertace.
   - ostatní doklady hodné zřetele (např. přehled dosavadních publikací uchazeče, doklad o vykonání státní zkoušky nebo mezinárodně uznávaného certifikátu ze světového jazyka, doklad o vědecké praxi doma či v zahraničí apod.)
   2. Prokázání absolvování magisterského nebo navazujícího magisterského studijního programu.
   3. Obhájení stručného návrhu tématu disertační práce, které uchazeč předloží spolu s přihláškou ke studiu.
   4. Dosažení bodové hranice stanovené děkanem.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent doktorského studia ovládá výzkumné metody a jejich aplikaci v oblasti sociální práce, zejména aplikuje postupy vhodné ke komplexní analýze sociálních problémů, řízení komunitní péče a služeb a analýze obtížných životních a pracovních situací. Je schopen provádět výzkum, vytvářet koncepce a vzdělávat na vysokoškolské úrovni v oblasti sociální ochrany, teorie a metod sociální práce, příp. supervize, etiky, probace a mediace a dalších aplikačních oblastech využití sociální práce. Je schopen koordinovat koncepční a analytickou práci na řídících pracovních pozicích v institucích sociální ochrany, trestní justice, v organizacích neziskového sektoru i v soukromých podnicích, kde působí sociální práce.