Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2017/2018, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2018/2019.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Německá a středoevropská studia (6702T041)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) se koná 16. 1. 2017 od 11:00
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 9

  • Na tento obor nyní nelze podat přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Přijímací zkoušky jednokolové

   Ústní přijímací zkouška: max. 60 bodů

   Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

   1. Ověření jazykových předpokladů v rozsahu znalosti němčiny alespoň na úrovni B1 a angličtiny alespoň na úrovni A2. Ověření probíhá na základě podkladů, které uchazeč předloží při zkoušce, a na základě překladu odborného textu.

   2. Motivace ke studiu vycházející ze seznamu přečtené literatury (který je uchazeč povinen předložit při ústní části přijímací zkoušky).

   Bližší informace na Institutu mezinárodních studií U kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice, http://ims.fsv.cuni.cz.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

   Podmínkou pro přijetí ke studiu je znalost němčiny na úrovni B1 a druhého jazyka (angličtiny) na úrovni A2.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 3 Řádu přijímacího řízení UK

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě účastníků a absolventů Programu CŽV - zájmový na FSV UK

   Účastníci a absolventi Programu CŽV - zájmový na UK FSV budou přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia upuštěním od  přijímací zkoušky. K přijetí do bakalářského studia je nutné ukončené středoškolské vzdělání a k přijetí do navazujícího magisterského programu ukončené vysokoškolské vzdělání.

   Podmínkou je:

   a) absolvování minimálně dvou navazujících semestrů Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,

   b) získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

   c) studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrech Programu CŽV - zájmový bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK. O upuštění od přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

   B) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta dle čl. 3 odst. 6 Řádu přijímacího řízení UK na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů.

   C) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2017/2018 bez přijímací zkoušky

   Absolventy bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2016/2017 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2016/2017 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkan UK FSV na základě jejich žádosti přijmout do příslušných navazujících magisterských studijních oborů bez přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   Absolventům baka­lář­ského studijního oboru 6702R005 Mezinárodní teritoriální studia, kteří absolvovali v aka­demickém roce 2016/2017 a hlásí se ke studiu na rok 2017/2018, může děkan na základě jejich žádosti prominout přijímací zkoušku, jestliže bě­hem bakalářského studia dosáhli průměrného prospěchu do 1,50 včetně, ba­ka­lář­skou zkoušku složili v prvním termínu, na který se přihlásili, a dosáhli při ní prospěchu do 1,50 včetně, přičemž žádná z částí bakalářské zkoušky nebyla hodnocena stupněm dobře. Na základě žádosti, která musí být součástí přihlášky ke studiu, přijme děkan bez přijímací zkoušky ke studiu uchazeče, který by byl v akademickém roce 2016/2017 přijat, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované vysokoškolské vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit vysokoškolské vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace)

   Uchazečům doporučujeme před přijímací zkouškou sledovat v horizontu několika měsíců denní tisk a zpravodajství se zřetelem k aktuálnímu politickému dění v německy mluvících zemích. Seznam odkazů týkajících se německy mluvících zemí, je dostupný na webových stránkách KNRS.

   Doporučená četba:

   • DAVIES, Norman: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003.
   • KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
   • SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996.
   • WOLFRUM, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny SRN od jejich počátků až po dnešek, Brno 2008.
  • sbalit Rozbalit (další informace)
   Absolvent studijního oboru Německá a středoevropská studia / Deutsche und mitteleuropäische Studien disponuje širokými a hlubokými znalostmi moderních dějin, politiky, mezinárodních vztahů a socio-kulturního vývoje ve specifickém zaměření na historicky definované regiony Německa, českých zemí, Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska, jež odpovídá a reflektuje současný stav poznání.